ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego 2)

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. 4) Określa się wzory świadectwa fitosanitarnego i świadectwa fitosanitarnego w przypadku reeksportu dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272, z późn. zm. 5) ) w załączniku nr 5 w części B, wydawanych przez właściwy organ państwa trzeciego, stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.

2. Świadectwa, o których mowa w ust. 1, wypełnia się zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych 6) .

§ 2. 7) Do dnia 31 grudnia 2009 r. mogą być stosowane świadectwa fitosanitarne i świadectwa fitosanitarne w przypadku reeksportu dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wymienionych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych w załączniku nr 5 w części B, wydawane przez właściwy organ państwa trzeciego, zgodne ze wzorami stanowiącymi odpowiednio załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia.

§ 3. Świadectwa, o których mowa w § 1 i 2, wystawia się w formie pisemnej.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 8) .

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)   Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji nr 2004/105/WE z dnia 15 października 2004 r. określającej wzory urzędowych świadectw fitosanitarnych lub świadectw fitosanitarnych ponownego wywozu towarzyszących roślinom, produktom roślinnym lub innym produktom z państw trzecich, wymienionych w dyrektywie 2000/29/WE (Dz. Urz. L 319 z 20.10.2004, str. 9).

3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 1512 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 455.

4)   W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego (Dz. U. Nr 86, poz. 534), które weszło w życie z dniem 20 maja 2008 r.

5)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1443 oraz z 2009 r. Nr 54, poz. 445, Nr 134, poz. 1106 i Nr 214, poz. 1660.

6)   Mędzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych — International Standards for Phytosanitary Measures; Guidelines for phytosanitary certificates, Publication No 12, May 2001.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 6 kwietnia 2005 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań, jakie powinno spełniać świadectwo fitosanitarne wydane przez właściwy organ państwa trzeciego (Dz. U. poz. 1154), które weszło w życie z dniem 31 października 2012 r.