ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wzorów formularzy do przekazywania informacji dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego i dostawcom hurtowym

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularza:

1) miesięcznych informacji przekazywanych przez podmioty skupujące:

a) dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

b) dostawcom hurtowym, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2) rocznych informacji przekazywanych przez podmioty skupujące:

a) dyrektorom oddziałów terenowych Agencji Rynku Rolnego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia,

b) dostawcom hurtowym, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2012 r. (poz. 646)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 799, z 2010 r. Nr 148, poz. 990, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 oraz z 2012 r. poz. 574.