ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej 2)

Na podstawie art. 8 ust. 5 oraz art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 106 i Nr 31, poz. 206) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachodniej kukurydzianej stonki korzeniowej (Dz. U. Nr 154, poz. 1087 oraz z 2008 r. Nr 73, poz. 438) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zakazu, o którym mowa w § 4 pkt 2 lit. a, nie stosuje się do przemieszczania świeżych roślin kukurydzy lub ich części:

1) w obrębie jednego miejsca produkcji;

2) do zakładu przetwórczego zlokalizowanego na terenie powiatu sąsiadującego bezpośrednio z obszarem objętym strefą zasiedlenia i strefą ryzyka, jeżeli te rośliny lub ich części są:

a) bezpośrednio dostarczane do takiego zakładu przetwórczego pod nadzorem wojewódzkiego inspektora w sposób zapewniający, że nie istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się stonki, oraz

b) poddawane przetworzeniu na terenie takiego zakładu przetwórczego i przed przetworzeniem nie są przemieszczane poza jego teren.”;

2) w § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Nakazów i zakazów, o których mowa w § 6 pkt 1–4, nie stosuje się w strefach porażenia, bezpieczeństwa i buforowej, jeżeli:

1) strefy te zostaną wyznaczone w związku ze stwierdzeniem występowania w danym sezonie uprawowym nie więcej niż dwóch osobników dorosłych stonki, a w kolejnym sezonie uprawowym, w trakcie kontroli, o których mowa w ust. 1, w strefach tych nie zostanie stwierdzone występowanie stonki albo

2) w czasie dwóch kolejnych sezonów uprawowych, w trakcie kontroli, o których mowa w ust. 1, w strefach tych nie zostanie stwierdzone występowanie stonki.”;

3) załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia decyzji Komisji 2003/766/WE z dnia 24 października 2003 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003, str. 49, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 40, str. 442), ostatnio zmienionej decyzją Komisji 2008/644/WE z dnia 25 lipca 2008 r. zmieniającą decyzję 2003/766/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie Diabrotica virgifera Le Conte (Dz. Urz. UE L 209 z 06.08.2008, str. 13).