ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie oznakowania pasz 2)

Na podstawie art. 30 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe wymagania dotyczące oznakowania pasz wprowadzanych do obrotu, w tym zakres informacji umieszczanych na ich opakowaniu lub etykiecie dołączonej do opakowania albo dołączanych do dokumentów przewozowych, zwanych dalej „informacjami obowiązkowymi”.

§ 2. Informacje obowiązkowe wyraźnie oddziela się od innych informacji, które mogą być umieszczane na opakowaniu pasz lub etykiecie dołączonej do tego opakowania.

§ 3. 1. Informacje obowiązkowe o materiałach paszowych wprowadzanych do obrotu zawierają:

1) określenie o treści „materiał paszowy”;

2) nazwę materiału paszowego:

a) zgodną z nazwą określoną w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie materiałów paszowych wprowadzanych do obrotu (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 24),

b) niewprowadzającą nabywcy w błąd co do tożsamości materiału paszowego — w przypadku materiałów paszowych innych niż określone w rozporządzeniu, o którym mowa w lit. a;

3) masę netto, a w przypadku materiałów paszowych płynnych — objętość lub masę netto;

4) deklarację o zawartości składników pokarmowych w materiale paszowym, w zależności od rodzaju tego materiału, zawierającą informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

5) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wytwórcy materiału paszowego, a w przypadku:

a) białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grupy bakterii, drożdży, glonów i grzybów,

b) niebiałkowych związków azotowych

— również imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu wprowadzającego te materiały paszowe do obrotu, jeżeli nie jest on wytwórcą tego materiału;

6) numer identyfikacyjny zakładu wytwarzającego materiały paszowe, w przypadku materiałów paszowych, o których mowa w pkt 5;

7) numer serii;

8) dla materiałów paszowych pochodzących z tkanek zwierząt:

a) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wytwórcy materiału paszowego,

b) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej podmiotu odpowiedzialnego za informacje obowiązkowe, jeżeli nie jest on wytwórcą tego materiału,

c) numer identyfikacyjny zakładu wytwarzającego materiały paszowe;

9) zawartość wody wyrażoną w stosunku do masy materiału paszowego, jeżeli zawartość ta w materiale paszowym jest większa niż 14 % lub większa niż określona w przepisach wydanych na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach, wraz z oznaczeniem okresu trwałości tego materiału paszowego;

10) zawartość zanieczyszczeń mineralnych nierozpuszczalnych w kwasie chlorowodorowym wyrażoną jako popiół nierozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym, w przypadku zawartości tego popiołu w ilości większej niż 2,2 % w suchej masie materiału paszowego.

2. W przypadku materiałów paszowych z grupy białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grupy bakterii, grzybów oraz niebiałkowych związków azotowych zakres informacji obowiązkowych, w zależności od rodzaju materiału paszowego, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

3. Informacje obowiązkowe o materiałach paszowych, w przypadku materiałów paszowych poddanych działaniu dodatków paszowych z kategorii technologicznych należących do grupy spoiwa lub denaturantów, poza informacjami określonymi w ust. 1 zawierają:

1) rodzaj i ilość zastosowanego dodatku paszowego — w przypadku denatu rantów;

2) rodzaj użytego dodatku paszowego należącego do grupy spoiwa.

4. W przypadku materiałów paszowych pochodzenia zwierzęcego, innych niż siara, mleko, jaja oraz produkty jajeczne i produkty mleczne lub żelatyna pochodząca od zwierząt innych niż przeżuwacze, hydrolizaty białkowe pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze i otrzymane ze skór i skórek z przeżuwaczy, oznakowanie materiałów paszowych oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, zawiera napis o treści określonej w przepisach załącznika IV części II pkt B lit. d lub pkt C lit. b, lub pkt D lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii (Dz. Urz. WE L 147 z 31.05.2001, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 32, str. 289, z późn. zm.).

5. Jeżeli materiał paszowy jest wprowadzany do obrotu po raz pierwszy, informacje o treści: „dane tymczasowe, wymagające potwierdzenia przez .... (nazwa i adres laboratorium, któremu zlecono przeprowadzenie analiz), dotyczące.........(numer referencyjny próbki przekazanej do analiz), przed ..... (data)”

umieszcza się na opakowaniu, etykiecie dołączanej do opakowania lub dołącza się do dokumentów przewozowych po powiadomieniu właściwego powiatowego lekarza weterynarii o przewidywanej dostawie materiału paszowego co najmniej na 7 dni przed przewidywanym terminem dostawy.

6. Przepis ust. 5 stosuje się do materiału paszowego pochodzącego z państwa trzeciego, jeżeli:

1) nie jest możliwe przeprowadzenie w państwie dostawcy badań analitycznych potwierdzających skład materiału paszowego, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 pkt 2 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach;

2) osoba odpowiedzialna za przesyłkę powiadomi nabywcę i powiatowego lekarza weterynarii o jego ostatecznym składzie w terminie 10 dni od dnia dostarczenia tego materiału.

§ 4. 1. W przypadku gdy dana partia materiału paszowego znajdująca się w obrocie jest dzielona na mniejsze partie, to informacje, o których mowa w § 3, odnoszące się do partii początkowej umieszcza się na oznakowaniu każdej partii powstałej w wyniku tego podziału.

2. W przypadku gdy podmiot dokona zmiany składu materiału paszowego znajdującego się w obrocie, wprowadza on odpowiednią korektę w oznakowaniu tego materiału paszowego.

§ 5. W informacjach obowiązkowych o materiałach paszowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, można nie umieszczać informacji określonych w:

1) § 3 ust. 1 pkt 4 oraz 9 i 10, jeżeli:

a) nabywca oświadczy na piśmie, przed zawarciem umowy, że nie wymaga tych informacji,

b) materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, świeże lub konserwowane, poddane lub niepoddane obróbce wstępnej, w ilościach do 10 kilogramów, przeznaczone dla zwierząt domowych, są bezpośrednio dostarczane przez zbywcę użytkownikowi końcowemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) § 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz 7—10, jeżeli materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego w stanie naturalnym, świeże lub konserwowane, poddane lub niepoddane obróbce wstępnej i niezawierające dodatków paszowych, z wyłączeniem dodatków paszowych należących do kategorii technologicznych z grupy konserwantów, są bezpośrednio dostarczane przez rolnika rolnikowi prowadzącemu chów lub hodowlę zwierząt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. W informacjach obowiązkowych o produktach ubocznych uzyskanych z materiałów paszowych, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a, pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego, w których zawartość wody przekracza 50 %, można nie umieszczać informacji określonych w § 3 ust. 1 pkt 3, 4, 9 i 10.

§ 7. 1. Informacje obowiązkowe o mieszance paszowej zawierają:

1) wskazanie materiałów paszowych wchodzących w skład tej mieszanki;

2) określenie jej rodzaju przy użyciu określeń:

a) mieszanka paszowa pełnoporcjowa,

b) mieszanka paszowa pełnoporcjowa albo karma pełnoporcjowa — w przypadku mieszanki paszowej dla zwierząt domowych,

c) mieszanka paszowa uzupełniająca,

d) mieszanka paszowa uzupełniająca albo karma uzupełniająca — w przypadku mieszanki paszowej dla zwierząt domowych,

e) mieszanka paszowa — w przypadku mieszanki paszowej pełnoporcjowej lub uzupełniającej dla zwierząt domowych innych niż psy i koty,

f) mieszanka paszowa mineralna — w przypadku mieszanki uzupełniającej, składającej się głównie z minerałów, zawierającej co najmniej 40 % popiołu surowego,

g) mieszanka paszowa melasowana — w przypadku mieszanki paszowej uzupełniającej, uzyskanej z melasy i zawierającej co najmniej 14 % cukru ogólnego w przeliczeniu na sacharozę,

h) preparat mlekozastępczy pełnoporcjowy albo preparat mlekozastępczy uzupełniający — w przypadku pasz zastępujących mleko przeznaczonych do zaspokajania potrzeb żywieniowych młodych zwierząt po okresie skarmiania siary lub stosowanych jako zamiennik mleka w czasie pojenia zwierząt mlekiem, lub przeznaczonych do dożywiania cieląt przeznaczonych do opasu;

3) określenie gatunku lub kategorii zwierząt, dla których ta mieszanka jest przeznaczona;

4) sposób stosowania uwzględniający jej przeznaczenie;

5) określenie zawartości wody, jeżeli zawartość wody przekracza:

a) 5 % — w przypadku mieszanki mineralnej niezawierającej substancji organicznych,

b) 7 % — w przypadku preparatu mlekozastępczego i innej mieszanki paszowej, która zawiera więcej niż 40 % składników uzyskanych w procesie przetwarzania mleka,

c) 10 % — w przypadku mieszanki mineralnej zawierającej substancje organiczne,

d) 14 % — w przypadku pozostałych mieszanek paszowych;

6) określenie zawartości zanieczyszczeń mineralnych nierozpuszczalnych w kwasie chlorowodorowym wyrażonej jako popiół nierozpuszczalny w kwasie chlorowodorowym, jeżeli zawartość tego popiołu w mieszance paszowej jest większa niż:

a) 2,2 % — w przypadku mieszanki paszowej zawierającej mineralne substancje wiążące,

b) 2,2 % — w przypadku mieszanki paszowej mineralnej,

c) 2,2 % — w przypadku mieszanki paszowej zawierającej więcej niż 50 % krajanki buraczanej lub wysłodków buraczanych,

d) 2,2 % — w przypadku mieszanki paszowej przeznaczonej dla ryb i zawierającej więcej niż 15 % mączki rybnej;

7) deklarację o zawartości składników pokarmowych w tej mieszance, w zależności od jej rodzaju oraz gatunku lub kategorii zwierząt, zawierającą informacje określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

8) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wytwórcy, podmiotu dokonującego pakowania albo innego podmiotu wprowadzającego mieszankę paszową do obrotu odpowiedzialnego za informacje umieszczane na oznakowaniu;

9) masę netto, a w przypadku mieszanki paszowej płynnej — objętość lub masę netto;

10) wskazanie okresu przechowywania poprzez umieszczenie:

a) określenia o treści „użyć przed”, a następnie podanie dnia, miesiąca i roku — w przypadku mieszanki paszowej podatnej na działanie mikroorganizmów,

b) określenia o treści „najlepsze przed”, a następnie podanie miesiąca i roku — w przypadku pozostałych mieszanek paszowych,

c) daty wskazującej najkrótszy termin trwałości — w przypadku gdy jest wymagany minimalny okres przechowywania lub okres upływu terminu trwałości;

11) numer serii;

12) numer rejestracji lub numer identyfikacyjny zakładu wytwarzającego te mieszanki.

2. Zawartość żelaza w uzupełniających preparatach mlekozastępczych dla cieląt o masie ciała poniżej 70 kilogramów powinna wynosić minimum 30 miligramów w jednym kilogramie mieszanki paszowej pełnoporcjowej o zawartości wody 12 %.

3. Na oznakowaniu mieszanki paszowej zawierającej materiały paszowe pochodzenia zwierzęcego, inne niż siara, mleko, jaja oraz produkty jajeczne i produkty mleczne lub żelatyna pochodząca od zwierząt innych niż przeżuwacze, hydrolizaty białkowe pochodzące od zwierząt innych niż przeżuwacze i otrzymane ze skór i skórek z przeżuwaczy, oprócz informacji, o których mowa w ust. 1, umieszcza się napis o treści określonej w przepisach załącznika IV części II pkt B lit. d lub pkt C lit. b, lub pkt D lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii.

§ 8. 1. Informacje obowiązkowe o mieszankach paszowych, w skład których wchodzą dodatki paszowe, oprócz informacji określonych w § 7 zawierają w przypadku:

1) stymulatorów wzrostu należących do dodatków paszowych z kategorii zootechnicznych z grupy innych dodatków zootechnicznych lub dodatków paszowych z kategorii kokcydiostatyków i histomonostatyków:

a) nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru dodatków paszowych prowadzonego na podstawie przepisów Unii Europejskiej, zwanego dalej „rejestrem”,

b) zawartość substancji czynnej,

c) określenie daty upływu okresu trwałości lub okresu przechowywania liczonego od dnia produkcji,

d) numer identyfikacyjny zakładu wytwarzającego ten dodatek;

2) dodatków paszowych należących do kategorii technologicznych z grupy przeciwutleniaczy:

a) nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru — w mieszankach paszowych dla zwierząt gospodarskich,

b) określenie o treści „z przeciwutleniaczem”, a następnie nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru — w mieszankach paszowych dla zwierząt domowych;

3) dodatków paszowych należących do kategorii sensorycznych z grupy barwników:

a) określenie o treści „barwnik” albo „zabarwione”, a następnie nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru — w paszach dla zwierząt domowych,

b) nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru — w paszach dla zwierząt gospodarskich;

4) witaminy E należącej do kategorii dodatków paszowych dietetycznych z grupy witamin:

a) nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru,

b) zawartość alfa-tokoferolu,

c) określenie daty upływu okresu trwałości lub okresu przechowywania liczonego od dnia produkcji;

5) witaminy A lub D należących do kategorii dodatków paszowych dietetycznych z grupy witamin:

a) nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru,

b) zawartość substancji czynnej,

c) określenie daty upływu okresu trwałości lub okresu przechowywania liczonego od dnia produkcji;

6) miedzi należącej do kategorii dodatków dietetycznych z grupy związków pierwiastków śladowych:

a) nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru,

b) zawartość substancji czynnej wyrażonej jako miedź (Cu);

7) dodatków paszowych należących do kategorii technologicznej z grupy konserwantów:

a) określenie o treści „konserwant” albo „konserwowane przy użyciu”, a następnie nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru — w paszach dla zwierząt domowych,

b) nazwę dodatku paszowego zgodną z treścią wpisu do rejestru — w paszach dla zwierząt gospodarskich;

8) enzymów:

a) nazwy składników czynnych, z podaniem ich aktywności enzymatycznej, zgodne z treścią wpisu do rejestru,

b) numer identyfikacyjny nadany przez Międzynarodowy Związek Biochemii (International Union of Biochemistry),

c) jednostki aktywności wyrażane w mikromolach produktu wydzielanego na minutę przez 1 gram preparatu enzymatycznego,

d) numer wpisu do rejestru,

e) datę upływu okresu trwałości lub okresu przechowywania liczonego od dnia produkcji;

9) mikroorganizmów:

a) informacje o identyfikacji szczepów mikroorganizmów, zgodne z treścią wpisu do rejestru, w tym:

— numer ewidencyjny szczepu mikroorganizmu,

— liczbę jednostek tworzących kolonie,

b) numer wpisu do rejestru,

c) datę upływu okresu trwałości lub okresu przechowywania liczonego od dnia produkcji.

2. W przypadku pasz, w opakowaniach o masie netto nie większej niż 10 kilogramów, przeznaczonych dla zwierząt domowych, zawierających dodatki paszowe wpisane do rejestru i należących do grup barwników, konserwantów lub przeciwutleniaczy, informacje obowiązkowe o mieszankach paszowych mogą zawierać określenie o treści „z przeciwutleniaczem” albo „zabarwione barwnikiem”, albo „z barwnikiem” oraz „konserwowane przy użyciu” albo „z konserwantem”, a następnie napis o treści „dodatki UE”, jeżeli jednocześnie zostaną umieszczone informacje zawierające:

1) numer serii wytworzonej paszy lub

2) nazwę zastosowanych dodatków paszowych — na prośbę nabywcy.

§ 9. 1. Informacje o dodatkach paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej umieszcza się obok pozostałych informacji obowiązkowych o tej mieszance.

2. Jeżeli w informacjach, o których mowa w ust. 1, podaje się ilość, to ilość ta odnosi się do zawartości substancji czynnej dodatku paszowego w miligramach na kilogram lub w mililitrach na litr paszy, z wyłączeniem:

1) enzymów, których zawartość podaje się w jednostkach aktywności na 1 kilogram lub 1 litr;

2) mikroorganizmów, których zawartość podaje się w jednostkach tworzących kolonie;

3) witamin A lub D, których zawartość podaje się w jednostkach międzynarodowych;

4) witamin B12 lub biotyny, których zawartość podaje się w mikrogramach na kilogram.

3. W przypadku wprowadzenia zmian zawartości dodatków paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej zawartość tych dodatków nie powinna przekraczać ustalonego maksymalnego poziomu dla tej mieszanki.

4.  Jeżeli data upływu okresu trwałości została określona dla poszczególnych dodatków paszowych wchodzących w skład paszy, to wskazuje się jedną datę dla wszystkich dodatków paszowych, która jest datą upływu najwcześniejszego okresu trwałości danego dodatku wchodzącego w skład paszy.

§ 10. Informacje obowiązkowe o mieszance paszowej pełnoziarnistej sporządzonej z całych ziaren zbóż mogą nie zawierać informacji, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5–7.

§ 11. W przypadku mieszanek paszowych zawierających nie więcej niż trzy materiały paszowe informacji wymienionych w § 7 ust. 1 pkt 3 i 4 można nie umieszczać, jeżeli zostaną umieszczone informacje obowiązkowe o tych materiałach paszowych.

§ 12. Zakres informacji obowiązkowych o materiałach paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej z grup:

1) białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grupy bakterii i grzybów,

2) niebiałkowych związków azotowych

— jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 13. 1. Materiały paszowe wchodzące w skład mieszanki paszowej dla zwierząt domowych wymienia się, podając nazwy własne tych materiałów ze wskazaniem zawartości, lub zamieszcza nazwy w kolejności wynikającej z ich malejącej zawartości.

2. W przypadku mieszanki paszowej dla zwierząt domowych zamiast nazwy własnej zastosowanego materiału paszowego można wskazać kategorię materiałów paszowych charakteryzujących się tym samym źródłem pochodzenia.

3. W przypadku gdy w skład mieszanki paszowej wchodzą materiały paszowe nienależące do żadnej z kategorii, o których mowa w ust. 2, umieszcza się ich nazwy w kolejności wynikających z ich malejącej zawartości w odniesieniu do pozostałych materiałów wymienionych według kategorii.

§ 14. 1. Materiały paszowe wchodzące w skład mieszanki paszowej dla zwierząt gospodarskich wymienia się, podając nazwę własną materiału paszowego, a obok podaje się jego zawartość procentową uporządkowaną od największej do najmniejszej.

2. W odniesieniu do udziału procentowego materiałów paszowych wchodzących w skład mieszanki paszowej dla zwierząt gospodarskich dopuszcza się odchylenie wynoszące 15 % deklarowanej ilości.

§ 15. W przypadku materiałów paszowych i mieszanek paszowych w opakowaniach o masie netto do 10 kilogramów, dostarczanych nabywcy końcowemu, informacje, jakie powinny być zawarte na oznakowaniu tych materiałów i mieszanek paszowych, mogą być przekazane temu nabywcy w formie pisemnej.

§ 16. Informacje, o których mowa w § 7 i 11, umieszcza się w obramowanym polu i wyraźnie oddziela od pozostałych informacji umieszczonych na opakowaniu mieszanek paszowych lub etykiecie dołączonej do tego opakowania albo dołączonych do dokumentów przewozowych.

§ 17. Informacje dotyczące okresu przechowywania, masy netto lub objętości, numeru serii i numeru rejestracji lub numeru identyfikacyjnego zakładu wytwarzającego mieszanki paszowe mogą być umieszczone poza miejscem przeznaczonym do umieszczania informacji obowiązkowych, jeżeli na opakowaniu lub etykiecie dołączonej do opakowania zostanie podane miejsce, gdzie znajdują się te informacje.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie oznakowania pasz (Dz. U. Nr 133, poz. 1123 oraz z 2006 r. Nr 98, poz. 682).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 maja 2007 r. (poz. 703)

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).

2)  Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Komisji 70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącej dodatków paszowych (Dz. Urz. WE L 270 z 14.12.1970, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,1.1, str. 190, z późn. zm.);

2) dyrektywy Rady 79/373/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie obrotu mieszankami paszowymi (Dz. Urz. WE L 86 z 06.04.1979, str. 30, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 4, str. 50, z późn. zm.);

3) dyrektywy Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotyczącej niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. WE L 213 z 21.07.1982, str. 8, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 151, z późn. zm.);

4) dyrektywy Rady 96/25/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie obrotu materiałami paszowymi, zmieniającej dyrektywy 70/524/EWG, 74/63/EWG, 82/471/EWG i 93/74/EWG oraz uchylającej dyrektywę 77/101/EWG (Dz. Urz. WE L 125 z 23.05.1996, str. 35, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 96, z późn. zm.).