ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595 i Nr 259, poz. 1772 oraz z 2011 r. Nr 121, poz. 691) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) utrzymania zwierząt futerkowych, drobiu lub rodzin pszczelich w populacjach objętych ochroną zasobów genetycznych,”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dotacja może być udzielona, jeżeli realizacja programu ochrony zasobów genetycznych została potwierdzona w zaświadczeniu wydanym przez podmiot upoważniony, na podstawie przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.”,

c) w ust. 3 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w przypadku drobiu,”,

d) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) za pośrednictwem podmiotu prowadzącego księgę hodowlaną, zwaną dalej „księgą” — w przypadku drobiu oraz nasienia bydła;”,

e) w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pkt 1, 2 i 4, dołącza się rozliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją, poniesionych na realizację zadania w okresie rozliczeniowym, sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 3;”,

f) w ust. 6 w pkt 1 uchyla się lit. c,

g) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. W przypadku wniosku o udzielenie dotacji dotyczącego drobiu lub nasienia bydła podmiot prowadzący księgę opiniuje ten wniosek pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym i przekazuje go wraz z opinią dyrektorowi KCHZ.”;

2) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dotacja, o której mowa w ust. 1 pkt 3, w przypadku buhajów ras mlecznych może być udzielona na dofinansowanie kosztów poniesionych do momentu uzyskania przez buhaja minimalnej wiarygodności oceny genetycznej, o której mowa w załączniku I do decyzji Komisji 2006/427/WE z dnia 20 czerwca 2006 r. ustanawiającej metody oceny wartości użytkowej i metody oceny wartości genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (Dz. Urz. UEL 169 z 22.06.2006, str. 56).”;

3) uchyla się § 6;

4) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„zabieg został wykonany na rzecz producenta rolnego, który jest małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu rozporządzenia nr 1857/2006, zwanego dalej „producentem rolnym”, środkami ochrony roślin, dopuszczonymi w tym zakresie do obrotu, na:”,

— lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) obszarze stref, w których powinny być stosowane środki w celu zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się stonki, wyznaczonych przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej „wojewódzkim inspektorem”, na podstawie przepisów o ochronie roślin;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonania zabiegu, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 11, w terminie do dnia 10 grudnia roku, w którym została wykonana usługa.”,

c) dodaje się ust. 5-9 w brzmieniu:

„5. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) rozliczenie kosztów kwalifikujących się do objęcia dotacją sporządzone na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia we wzorze nr 12;

2) faktury albo rachunki, lub ich kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wojewódzkiego inspektora, za wykonanie zabiegu, zawierające wartość usługi, w tym kwotę dotacji i kwotę zapłaconą przez producenta rolnego.

6. Jeżeli wniosek o udzielenie dotacji zawiera uchybienia formalne lub rachunkowe, wojewódzki inspektor informuje o tym wnioskodawcę na piśmie ze wskazaniem tych uchybień i wzywa go do ich usunięcia w terminie 7 dni. Jeżeli uchybienia nie zostaną usunięte w terminie, odmawia się udzielenia dotacji.

7. Wojewódzki inspektor przekazuje Głównemu Inspektorowi wnioski o udzielenie dotacji sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym wraz z pisemną informacją o stwierdzonych uchybieniach.

8. Główny Inspektor wydaje decyzje w sprawie udzielenia i wypłacenia dotacji.

9. Minister właściwy do spraw rolnictwa przekazuje Głównemu Inspektorowi środki na wypłatę dotacji na podstawie sporządzonego zestawienia decyzji o udzieleniu dotacji.”;

5) w § 8:

a) w ust. 1:

— pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) bulwy te zostały uznane za spełniające wymagania w zakresie zdrowotności określone w przepisach w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, po laboratoryjnej ocenie zdrowotności sadzeniaków ziemniaka;

2) wojewódzki inspektor wydał decyzję zakazującą sadzenia tych bulw lub zakazującą wprowadzania tych bulw do obrotu jako materiału siewnego, w związku z wystąpieniem lub podejrzeniem wystąpienia bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterii Ralstonia solanacearum'”,

— dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) z bulwami tymi postąpiono w sposób określony w decyzji, o której mowa w pkt 2, albo bulwy te, po uzyskaniu wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora, wskazujących na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub bakterie Ralstonia solanacearum, lecz przed wydaniem tej decyzji, zostały sprzedane, za zgodą wojewódzkiego inspektora, do zakładu przetwórczego lub zakładu zbiorowego żywienia, spełniających wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Ralstonia solanacearum.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w grudniu danego roku, a sprzedaż bulw ziemniaków z przeznaczeniem innym niż jako materiał siewny nastąpiła do końca tego roku, wniosek o udzielenie dotacji może być złożony w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, została wydana w roku następującym po roku, w którym bulwy, w przypadku których uzyskano wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez wojewódzkiego inspektora wskazujące na możliwość porażenia tych bulw przez bakterie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus lub Ralstonia solanacearum, zostały sprzedane do zakładu przetwórczego lub zakładu zbiorowego żywienia, spełniających wymagania określone w przepisach w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się tych bakterii, dotacji udziela się i wypłacają ze środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na rok, w którym została wydana ta decyzja.”,

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Przepisy § 7 ust. 6-9 stosuje się odpowiednio do dotacji, o której mowa w ust. 1.”;

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

7) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) użyte we wzorach nr 1, 2, 6, 11, 14 i 15, w różnym przypadku, wyrazy „na rachunek nr: ............................. w banku:.......................................” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „na rachunek nr:............................. w banku/spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej:....................................”,

b) wzór nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,

c) uchyla się wzory nr 9 i 10,

d) wzór nr 13 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

9) w załączniku nr 9 do rozporządzenia:

a) lp. 9 otrzymuje brzmienie:


9 Ocena wpływu abiotycznych czynników na zawartość antyutleniaczy w różnych odmianach gryki zwyczajnej (Fagopyrum esculentum Moech) 80 000

b) lp. 31 otrzymuje brzmienie:


31 Analiza czynników wpływających na morfogenezę i rizogenezę świdośliwy olcholistnej

(Amelanchier alnifolia Nutt.) w warunkach in vitro i in vivo

100 000

§ 2. Do wniosków o udzielenie dotacji za 2012 r. złożonych od dnia 1 stycznia 2012 r. i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 5 lit. a-c, które wchodzą w życie z dniem 11 maja 2012 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lutego 2012 r. (poz. 271)

Załącznik 2 Wzór nr 7

Załącznik 3 Wzór nr 13

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej — rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.