ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie stawki oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2012 r.

Na podstawie art. 24aa ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164) zarządza się, co następuje:

§ 1. Stawka oddzielnej płatności do owoców miękkich za 2012 r. wynosi 2670,66 zł na 1 ha powierzchni uprawy.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).