ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2013 r.

Na podstawie art. 5 ust. 2e ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W 2013 r. maksymalne sumy ubezpieczenia:

1) 1 ha upraw rolnych wynoszą:

a) 8100 zł — dla zbóż,

b) 9000 zł — dla kukurydzy,

c) 12 300 zł — dla rzepaku i rzepiku,

d) 36 700 zł — dla chmielu,

e) 26 500 zł — dla tytoniu,

f) 83 000 zł — dla warzyw gruntowych,

g) 55 600 zł — dla drzew i krzewów owocowych,

h) 50 000 zł — dla truskawek,

i) 32 200 zł — dla ziemniaków,

j) 12 200 zł — dla buraków cukrowych,

k) 15 600 zł — dla roślin strączkowych;

2) 1 sztuki zwierzęcia wynoszą:

a) 15 200 zł — dla bydła,

b) 10 500 zł — dla koni,

c) 820 zł — dla owiec,

d) 800 zł — dla kóz,

e) 2000 zł — dla świń,

f) 53 zł — dla kur, perlic i przepiórek,

g) 65 zł — dla kaczek,

h) 250 zł — dla gęsi,

i) 142 zł — dla indyków,

j) 760 zł — dla strusi.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119, z 2007 r. Nr 49, poz. 328, z 2008 r. Nr 145, poz. 918, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.