ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych 1)

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie zakresu i metod prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do celów hodowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 470, z 2002 r. Nr 169, poz. 1389 oraz z 2004 r. Nr 282, poz. 2811) w § 6 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) rodzaju porodu,

4) żywotności urodzonego cielęcia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Przepisy niniejszego rozporządzenia wykonują postanowienia:

1) decyzji Komisji 86/130/EWG z dnia 11 marca 1986 r. ustanawiającej metody monitorowania osiągnięć i metody oceny wartości genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydła (Dz. Urz. WE L 101 z 17.04.1986 r.);

2) decyzji Komisji 94/515/WE z dnia 27 lipca 1994 r. zmieniającej decyzję 86/130/EWG ustanawiającą metody monitorowania osiągnięć i metody oceny wartości genetycznej zwierząt hodowlanych czystorasowych z gatunku bydta (Dz. Urz. WE L 207 z 10.08.1994 r.).