ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 866) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wydawania zaświadczeń hodowlanych (Dz. U. Nr 111, poz. 1175) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Zaświadczenie hodowlane, zwane dalej „zaświadczeniem”, jest wydawane:

1) na wniosek hodowcy lub posiadacza wprowadzanych do obrotu zwierząt hodowlanych, nasienia, komórek jajowych lub zarodków;

2) przez zakład, o którym mowa w art. 2 pkt 20 lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289).

2. Organem wydającym zaświadczenie jest podmiot prowadzący:

1) księgę albo rejestr zwierząt hodowlanych, zwany dalej „rejestrem”, w którym jest wpisane zwierzę — dla:

a) zwierząt hodowlanych,

b) nasienia, komórek jajowych lub zarodków zwierząt hodowlanych;

2) zakład, o którym mowa w art. 2 pkt 20 lit. a i b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt — dla jaj wylęgowych.”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Zakres informacji, jakie powinny być zawarte w zaświadczeniach obowiązujących w handlu lub w zaświadczeniach wystawianych dla zwierząt wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz wzory tych zaświadczeń dla:”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zaświadczenia wystawiane dla ciężarnej samicy wprowadzanej do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od gatunku, oprócz informacji o dawcy nasienia, w zakresie określonym w ust. 1, powinny zawierać datę przeprowadzenia zabiegu sztucznego unasienniania albo datę pokrycia.”,

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do zaświadczenia dla nasienia buhajów wprowadzanego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może być dołączony wynik badania grup i białek krwi lub badania markerów DNA dawcy nasienia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).