ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 122, poz. 787) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Stowarzyszenie Hodowców i Użytkowników Kłusaków we Wrocławiu — w zakresie oceny koni rasy kłusak;”;

2) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) PEN AR LAN Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie — w zakresie oceny świń linii hodowlanych Naima, Redone, Galia, P76, Neckar;”;

3) dodaje się pkt 15–22 w brzmieniu:

„15) Zofię i Mieczysława Janik z Pszczelej Woli — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej MJ;

16) Leszka Bielickiego z Pionek — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Bielka;

17) Agnieszkę Rudzką z Lipska — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Anna;

18) Zenona Liśkiewicza z Chełma — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Chełmianka;

19) Mariana i Aleksandrę Opoka z Krakowa — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej AM;

20) Elżbietę i Kazimierza Flis z Brenia Osuchowskiego — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Brnianka;

21) Alfreda Wiśniowskiego z Tarnowskich Gór — w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Hetmanka;

22) Andrzeja Adamka z Nowego Brzeska —w zakresie oceny pszczół linii hodowlanej Kasia.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).