ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań dotyczących roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów pochodzących z Republiki Portugalskiej podatnych na porażenie przez Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorka sosnowca), przemieszczanych lub wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2)

Na podstawie art. 15 ust. 3 oraz art. 20 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849 i Nr 227, poz. 1505) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wymagania specjalne, jakie powinny spełniać pochodzące z Republiki Portugalskiej, przemieszczane lub wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) rośliny, inne niż owoce i nasiona, z rodzajów: Abies Mili., Cedrus Trew, Larix Mili., Picea A. Dietr., Pinus L, Pseudotsuga Carr. i Tsuga Carr., zwane dalej „roślinami podatnymi na porażenie przez węgorka sosnowca”,

b) drewno i oddzielona kora roślin iglastych (Coniferales), z wyjątkiem roślin z rodzaju Thuja L, zwane dalej „drewnem i korą podatnym na porażenie przez węgorka sosnowca”;

2) rośliny podatne na porażenie przez węgorka sosnowca oraz drewno i korę podatną na porażenie przez węgorka sosnowca pochodzące z Republiki Portugalskiej, przemieszczane lub wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które powinny być zaopatrzone w paszport roślin;

3) sposoby oznakowania, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, w które powinno być zaopatrzone pochodzące z Republiki Portugalskiej, przemieszczane lub wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) nowo wytworzone drewno używane do unieruchamiania lub zabezpieczania ładunków, łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni,

b) nowo wytworzone opakowania drewniane w formie skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań, palet, palet skrzyniowych lub innych platform załadunkowych lub nadstawek do palet płaskich

— będące albo niebędące w użyciu, zwane dalej „drewnem opakowaniowym”.

§ 2. Rośliny podatne na porażenie przez węgorka sosnowca pochodzące z Republiki Portugalskiej mogą być przemieszczane lub wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zostały zaopatrzone w paszport roślin po:

1) poddaniu ich urzędowej kontroli i stwierdzeniu, że są one wolne od objawów porażenia przez węgorka sosnowca, oraz

2) stwierdzeniu braku objawów występowania węgorka sosnowca w miejscu ich produkcji oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego.

§ 3. Drewno i kora podatne na porażenie przez węgorka sosnowca pochodzące z Republiki Portugalskiej może być przemieszczane lub wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli — w przypadku drewna lub kory w postaci:

1) wiórów, kawałków, odpadów lub ścinków, uzyskanych w całości lub w części z roślin iglastych — zostało zaopatrzone w paszport roślin po poddaniu go zabiegowi fumigacji zwalczającemu węgorka sosnowca;

2) drewna opakowaniowego — zostało zaopatrzone w oznakowanie zgodnie z załącznikiem II do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 153) po poddaniu go jednemu

z zabiegów określonych w załączniku I do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 15;

3) innej niż określona w pkt 1 i 2, łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnie zaokrąglonej powierzchni — zostało zaopatrzone w paszport roślin po poddaniu go obróbce termicznej.

w czasie której osiągnięto, przez co najmniej 30 minut, minimalną temperaturę rdzenia wynoszącą 56 °C.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2006/133/WE z dnia 13 lutego 2006 r. zobowiązującej państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (Dz. Urz. UE L 52 z 23.02.2006, str. 34, z późn. zm.), ostatnio zmienionej decyzją Komisji 2008/684/WE z dnia 19 sierpnia 2008 r. zmieniającą decyzję 2006/133/WE zobowiązującą państwa członkowskie do tymczasowego podjęcia dodatkowych środków przeciwko rozprzestrzenianiu się Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) w odniesieniu do obszarów w Portugalii innych niż te, na których organizm ten nie występuje (Dz. Urz. UE L 224 z 22.08.2008, str. 8).

Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 15 Wytyczne dla regulowania międzynarodowego obrotu drewnianym materiałem opakowaniowym (International Standards for Phytosanitary Measures, Guidelines for regulating wood packaging materiał in international trade, Publication No 15, FAO, Romę, 2003) przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151 oraz z 2007 r. Nr 73, poz. 485).