ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia myśliwych

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127 i Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres tematów, jaki powinien zawierać program szkolenia osób, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, w załączniku III w sekcji IV w rozdziale I w ust. 1, które polują na zwierzęta łowne z zamiarem wprowadzenia na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych z tych zwierząt, zwanych dalej „myśliwymi”;

2) szczegółowe warunki i sposób przeprowadzania szkolenia myśliwych;

3) wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia myśliwych;

4) wzór oświadczenia, o którym mowa w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji IV w rozdziale II w ust. 4 w lit. a, zwanego dalej „oświadczeniem o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia”;

5) sposób przekazywania informacji, o których mowa w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji IV w rozdziale II w ust. 4 w lit. b.

§ 2. Szczegółowy zakres tematów, jaki powinien zawierać program szkolenia myśliwych, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3.1. Szkolenie myśliwych jest prowadzone w formie kursu, zakończonego wydaniem zaświadczenia potwierdzającego ukończenie tego szkolenia.

2. Szkolenie myśliwych odbywa się w wymiarze co najmniej 16 godzin.

3. Myśliwi będący urzędowymi lekarzami weterynarii są zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia.

4. Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

5.  Powiatowy lekarz weterynarii upoważniający dany podmiot do przeprowadzenia szkolenia oraz podmiot przeprowadzający to szkolenie przechowują kopie zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia.

6. Powiatowy lekarz weterynarii udostępnia przedstawicielowi dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego informacje o podmiotach upoważnionych do przeprowadzania szkolenia.

§ 4. Wzór oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.1. Informacje, o których mowa w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji IV w rozdziale II w ust. 4 w lit. b, są zamieszczane w części B oświadczenia o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia.

2. W przypadku, o którym mowa w rozporządzeniu nr 853/2004 w załączniku III w sekcji IV w rozdziale II w ust. 4 w lit. b, oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia jest sporządzane w 3 egzemplarzach, z których:

1) pierwszy dołącza się do tuszy odstrzelonego zwierzęcia w celu przeprowadzenia badania i oceny mięsa przez urzędowego lekarza weterynarii w zakładzie przetwórstwa dziczyzny;

2) drugi przekazuje się niezwłocznie powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na miejsce odstrzelenia zwierzęcia;

3) trzeci pozostawia się w dokumentacji właściwego koła łowieckiego.

§ 6. Myśliwi, niebędący urzędowymi lekarzami weterynarii, którzy nie odbyli szkolenia, o którym mowa w § 3, mogą sporządzać pisemne oświadczenie o przeprowadzeniu oględzin tuszy odstrzelonego zwierzęcia, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oświadczenia myśliwego (Dz. U. Nr 74, poz. 680), przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru oświadczenia myśliwego (Dz. U. Nr 74, poz. 680).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. (poz. 39)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).