ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji zbiorów winogron, produkcji oraz zapasów wina gronowego i moszczu gronowego

Na podstawie art. 27a ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór formularzy deklaracji:

1) zbiorów winogron, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) produkcji i dostarczanych do obowiązkowej destylacji ilości produktów ubocznych powstałych przy wyrobie wina gronowego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) zapasów:

a) moszczu gronowego,

b) zagęszczonego moszczu gronowego,

c) rektyfikowanego zagęszczonego moszczu gronowego oraz

d) wina gronowego

— stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. (poz. 44)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541.