ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2116, z 2007 r. Nr 103, poz. 712, z 2008 r. Nr 149, poz. 942 oraz z 2009 r. Nr 85, poz. 718) w załączniku ust. 4 „Plan finansowy” otrzymuje brzmienie:

„4. Plan finansowy

Tabela 10. Szacunkowa tabela finansowa dla Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” w euro*, według priorytetów i działań (zobowiązania)


Działania Kategoria

interwencji

Koszty ogółem

(bez wkładu własnego beneficjenta)

Środki publiczne Środki prywatne
Ogółem Publiczne środki wspólnotowe Publiczne środki krajowe
Ogółem EFRR**

EFS***

EFOGR**** IFWR Ogółem Budżet państwa Budżety jednostek samorządu terytorialnego Inne
1=2 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12
Priorytet 1 141 96 697 876 96 697875 72 523407 72 523407 24 174 468 24 174 468 0
Działanie 1 141 90 520 811 90 520 811 67 890 608 67 890 608 22 630 203 22 630 203 0
Działanie 2 141 6 177 064 6 177 064 4 632 799 4 632 799 1 544 265 1 544 265 0
Działanie 3 141 0 0 0 0 0 0 0
Priorytet 2 142 7 198 398 7 198388 6 306 893 6 306 893 891 495 891 495 10 746 890
Działanie 1 142 0 0 0 0 0 0 0
Działanie 2 142 7 198 388 7 198 388 6 306 893 6 306 893 891 495 891 495 10 746 890
Działanie 3 142 0 0 0 0 0 0 0
Priorytet 3 143,144,145 128 851 281 128 851 281 91 603 684 91 603 664 37 247 617 37 247617 131 160 053
Działanie 1 144 1 914 634 1 914 634 1 435 984 1 435 984 478 650 478 650 0
Działanie 2 144 21 734 406 21 734 406 14 534 406 14 534 406 7 200 000 7 200 000 19 792 494
Działanie 3 145 42 341 232 42 341 232 27 312 832 27 312 832 15 028 400 15 028 400 36 168 742
Działanie 4 143 62 728 466 62 728 466 48 204 466 48 204 466 14 524 000 14 524 000 75 000 000
Działanie 5 144 132 543 132 543 115 976 115 976 16 567 16 567 198 817
Priorytet 4 143,144,146, 147,414 46 972 224 45 972 224 28 979100 28 979 100 16993124 16993124 4 872 267
Działanie 1 147 1 180 702 1 180 702 885 527 885 527 295 175 295 175 0
Działanie 2 146 17 207 876 17 207 876 8 603 938 8 603 938 8 603 938 8 603 938 0
Działanie 3 143 6 983 486 6 983 486 4 393 486 4 393 486 2 590 000 2 590 000 1 803 500
Działanie 4 143 1 340 017 1 340 017 970 000 970 000 370 017 370 017 600 000
Działanie 5 146 6 830 057 6 830 057 5 122 557 5 122 557 1 707 500 1 707 500 0
Działanie 6 414 12 430 086 12 430 086 9 003 592 9 003 592 3 426 494 3 426 494 2 468 767
Priorytet 6 411,412,413, 415 3 226 000 3 225 000 2 419 000 2 419 000 806 000 808 000 0
Działanie 1 411,413 3 225 000 3 225 000 2 419 000 2 419 000 806 000 806 000 0
Program ogółem 281 944 768 281 944 768 201 832 064 201 832 064 80 112 704 80112 704 146 779 210
Całkowite związane z EFRR
Całkowite związane z EFS
Całkowite związane z EFOGR
Całkowite związane z IFWR 201 832 064

* Wartość obliczona według cen z 2004 r.

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

*** Europejski Fundusz Społeczny.

**** Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Tabela 11. Przewidywany plan finansowy dla Uzupełnienia Programu na rok 2004 w euro*


Działania Kategoria interwencji Koszty ogółem (bez

wkładu własnego beneficjenta)

Środki publiczne Środki prywatne
Ogółem Publiczne środki wspólnotowe Publiczne środki krajowe
Ogółem EFRR** EFS*** EFOGR**** IFWR Ogółem Budżet państwa Budżety jednostek samorządu

terytorialnego

Inne
1=2 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12
Priorytet 1 141 26 064 876 26 064 876 19 648 667 19 546 657 6 616 219 6 516 219 0
Działanie 1 141 25 006 554 25 006 554 18 754 915 18 754 915 6 251 639 6 251 639 0
Działanie 2 141 1 058 322 1 058 322 793 742 793 742 264 580 264 580 0
Działanie 3 141 0 0 0 0 0 0 0
Priorytet 2 142 5 635 666 6 635 666 4 821 199 4 921 199 714 367 714 387 6 413 662
Działanie 1 142 0 0 0 0 0 0 0
Działanie 2 142 5 635 566 5 635 566 4 921 199 4 921 199 714 367 714 367 8 413 662
Działanie 3 142 0 0 0 0 0 0 0
Priorytet 3 143,144,145 17 834 464 17 834 464 12 746 351 12 748 351 6 086 113 6 066 113 11 904 934
Działanie 1 144 1 674 819 1 674 819 1 256 109 1 256 109 418 710 418 710 0
Działanie 2 144 3 807 263 3 807 263 2 493 145 2 493 145 1 314 118 1 314 118 3 322 850
Działanie 3 145 7 690 680 7 690 680 4 930 408 4 930 408 2 760 272 2 760 272 1 708 155
Działanie 4 143 4 540 172 4 540 172 3 961 960 3 961 960 578 212 578 212 6 803 933
Działanie 5 144 121 530 121 530 106 729 106 729 14 801 14 801 69 996
Priorytet 4 143,144,146, 147.414 15 567 635 15 567 635 9 354 032 9 354 032 6 213 603 6 213 603 1 111 238
Działanie 1 147 954 643 954 643 715 982 715 982 238 661 238 661 0
Działanie 2 146 9 101 572 9 101 572 4 550 786 4 550 786 4 550 786 4 550 786 0
Działanie 3 143 1 296 445 1 296 445 926 032 926 032 370 413 370 413 582 077
Działanie 4 143 158 748 158 748 105 832 105 832 52 916 52 916 0
Działanie 5 146 1 886 666 1 886 666 1 415 000 1 415 000 471 666 471 666 0
Działanie 6 414 2 169 561 2 169 561 1 640 400 1 640 400 529 161 529161 529 161
Priorytet 5 411,412,413, 415 764 916 764 910 666 246 666 246 168 670 188 670 0
Działanie 1 411,413 754 916 754 916 566 246 566 246 188 670 188 670 0
Program ogółem 65 857 467 65 857 467 47 136 486 47 136 486 18 718 972 18 718 872 21 429 834
Całkowite związane z EFRR
Całkowite związane z EFS
Całkowite związane z EFOGR
Całkowite związane z IFWR 47 139 485

* Wartość obliczona według cen z 2004 r.

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

*** Europejski Fundusz Społeczny.

**** Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Tabela 12. Przewidywany plan finansowy dla Uzupełnienia Programu na rok 2005 w euro*


Działania Kategoria interwencji Koszty ogółem

(bez wkładu własnego beneficjenta)

Środki publiczne Środki prywatne
Ogółem Publiczne środki wspólnotowe Publiczne środki krajowe
Ogółem EFRR** EFS*** EFOGR**** IFWR Ogółem Budżet państwa Budżety jednostek samorządu terytorialnego Inne
1=2 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12
Priorytet 1 141 37 176 960 37 176 960 27 881 970 27 881 970 9 293 990 9 293 990 0
Działanie 1 141 36 421 225 36 421 225 27 315 919 27 315 919 9 105 306 9 105 306 0
Działanie 2 141 754 735 754 735 566 051 566 051 188 684 188 684 0
Działanie 3 141 0 0 0 0 0 0 0
Priorytet 2 142 1 562 822 1 562 822 1 365 694 1 385 694 177 128 177 128 2 333 228
Działanie 1 142 0 0 0 0 0 0 0
Działanie 2 142 1 562 822 1 562 822 1 385 694 1 385 694 177 128 177 128 2 333 228
Działanie 3 142 0 0 0 0 0 0 0
Priorytet 3 143,144,145 33 620 664 33 620 564 24 736 459 24 736 459 8 884105 6 884 105 26 819 999
Działanie 1 144 0 0 0 0 0 0 0
Działanie 2 144 6 752 866 6 752 866 4 437 752 4 437 752 2315114 2315114 5 876 834
Działanie 3 145 14 671 495 14 671 495 9 669 967 9 669 967 5 001 528 5 001 528 2 730 857
Działanie 4 143 12 195 756 12 195 756 10 628 740 10 628 740 1 567 016 1 567 016 18 193 239
Działanie 5 144 447 447 0 0 447 447 19 069
Priorytet 4 143,144, 146,147,414 20 683 318 20 683 318 12 663 903 12 563 903 8 119 416 8 119 415 1 636 554
Działanie 1 147 8 728 8 728 0 0 8 728 8 728 0
Działanie 2 146 7 757 324 7 757 324 3 878 662 3 878 662 3 876 662 3 878 662 0
Działanie 3 143 5 250 023 5 250 023 3 030 436 3 030 436 2 219 587 2 219 587 830 208
Działanie 4 143 681 001 681 001 452 332 452 332 228 669 228 669 0
Działanie 5 146 3 672 104 3 672 104 2 695 804 2 695 804 976 300 976 300 0
Działanie 6 414 3 314 138 3 314 138 2 506 669 2 506 669 807 469 807 469 808 346
Prtorytet 5 411,412, 413,416 1 076 726 1 076 726 807 627 807 627 269 096 269 098 0
Działanie 1 411,413 1 076 725 1 076 725 807 627 807 627 269 098 269 098 0
Program ogółem 94 119 389 94 119 389 67 375 653 67 375 653 26 743 736 26 743 736 30 791 781
Całkowite związane z EFRR
Całkowite związane z EFS
Całkowite związane z EFOGR
Całkowite związane z IFWR 67 375653

* Wartość obliczona według cen z 2004 r.

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

*** Europejski Fundusz Społeczny.

**** Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

Tabela 13. Przewidywany plan finansowy dla Uzupełnienia Programu na rok 2006 w euro*


Działania Kategoria interwencji Koszty ogółem

(bez wkładu własnego beneficjenta)

Środki publiczne Środki prywatne
Ogółem Publiczne środki wspólnotowe Publiczne środki krajowe
Ogółem EFRR** EFS*** EFOGR**** IFWR Ogółem Budżet państwa Budżety jednostek samorządu terytorialnego Inne
1=2 2=3+8 3=4+5+6+7 4 5 6 7 8=9+10+11 9 10 11 12
Priorytet 1 141 33 457 039 33 457 039 26 092 780 25 092 760 8 364 259 8 364 259 0
Działanie 1 141 29 093 032 29 093 032 21 819 774 21 819 774 7 273 258 7 273 258 0
Działanie 2 141 4 364 007 4 364 007 3 273 006 3 273 006 1 091 001 1 091 001 0
Działanie 3 141 0 0 0 0 0 0 0
Priorytet 2 142 0 0 0 0 0 0 0
Działanie 1 142 0 0 0 0 0 0 0
Działanie 2 142 0 0 0 0 0 0 0
Działanie 3 142 0 0 0 0 0 0 0
Priorytet 3 143,144,145 77 396 263 77 396 263 54 116 864 54 118 854 23 277 399 23 277 399 92 435120
Działanie 1 144 239 815 239 815 179 875 179 875 59 940 59 940 0
Działanie 2 144 11 174 277 11 174277 7 603 509 7 603 509 3 570 768 3 570 768 10 592 810
Działanie 3 145 19 979 057 19 979 057 12 712 457 12 712 457 7 266 600 7 266 600 31 729 730
Działanie 4 143 45 992 538 45 992 538 33 613 766 33 613 766 12 378 772 12 378 772 50 002 828
Działanie 5 144 10 566 10 566 9 247 9 247 1 319 1 319 109 752
Priorytet 4 143,144,146, 147,414 9 721 271 9 721 271 7 061 165 7 061 165 2 660 106 2 660 106 2 122 476
Działanie 1 147 217 331 217 331 169 545 169 545 47 786 47 786 0
Działanie 2 146 348 930 348 980 174 490 174 490 174 490 174 490 0
Działanie 3 143 437 018 437 018 437 018 437 018 0 0 391 215
Działanie 4 143 500 268 500 268 411 836 411 836 88 432 88 432 600 000
Działanie 5 146 1 271 287 1 271 287 1 011 753 1 011 753 259 534 259 534 0
Działanie 6 414 6 946 387 6 946 387 4 856 523 4 856 523 2 089 864 2 089 864 1 131 260
Priorytet 5 411.412,413, 1 393 359 1 393 359 1 045 127 1 045 127 348 232 348 232 0
Działanie 1 411,413 1 393 359 1 393 359 1 045 127 1 045 127 348 232 348 232 0
Program ogółem 121 967 922 121 967 922 87 317 926 87 317 926 34 649 996 34649 996 94 567 696
Całkowite związane z ERDF
Całkowite związane z ESF
Całkowite związane z EAGGF
Całkowite

związane z FIFG

87 317 926

* Wartość obliczona według cen z 2004 r.

** Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

*** Europejski Fundusz Społeczny.

**** Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370.