ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego nadawanego przez powiatowego lekarza weterynarii 2)

Na podstawie art. 36 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób ustalania numeru identyfikacyjnego nadawanego przez powiatowego lekarza weterynarii podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu środkami żywienia zwierząt lub ich wytwarzania.

§ 2. Numer identyfikacyjny podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu środkami żywienia zwierząt lub ich wytwarzania, wymagającą zezwolenia powiatowego lekarza weterynarii, składa się z:

1) symbolu „α”;

2) oznaczenia PL stanowiącego kod ISO dla Rzeczypospolitej Polskiej;

3) ośmiu znaków alfanumerycznych, z których:

a) pierwsza i druga cyfra stanowią cyfry kodu województwa, ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm. 4) ),

b) trzecia i czwarta cyfra stanowią cyfry kodu powiatu w danym województwie, ustalonego na podstawie przepisów, o których mowa w lit. a,

c) piąta, szósta i siódma cyfra stanowią cyfry informujące o kolejności podejmowania działalności w danym powiecie przez podmiot w zakresie wytwarzania lub prowadzenia obrotu środkami żywienia zwierząt,

d) litera „p” stanowi wyróżnik dla prowadzonej działalności w zakresie obrotu środkami żywienia zwierząt lub ich wytwarzania.

§ 3. Numer identyfikacyjny podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu środkami żywienia zwierząt lub ich wytwarzania, podlegającą zgłoszeniu do powiatowego lekarza weterynarii, składa się z:

1) oznaczenia PL stanowiącego kod ISO dla Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ośmiu znaków alfanumerycznych, o których mowa w § 2 pkt 3.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

– dyrektywy Komisji 98/51/WE z dnia 9 lipca 1998 r. ustanawiającej niektóre środki w celu wykonania dyrektywy Rady 95/69/WE ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych (Dz. Urz. WE L 208 z 24.7.1998, str. 43; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 282);

– dyrektywy Rady 95/69/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych i zmieniającej dyrektywy 70/524/EWG, 74/63/EWG, 79/373/EWG i 82/471/EWG (Dz. Urz. WE L 332 z 30.12.1995, str. 15; Dz. Urz. WE L 346 z 22.12.1998, str. 49; Dz. Urz. WE L 80 z 25.3.1999, str. 20; Dz. Urz. WE L 115 z 4.5.1999, str. 32; Dz. Urz. UE L 122 z 16.5.2003, str. 1). Dane dotyczące ogłoszenia powyższych dyrektyw dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776.

4)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022 oraz z 2004 r. Nr 254, poz. 2535.