ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie zwiększenia współczynnika ilościowego za rok gospodarczy 2010/2011

Na podstawie art. 39f pkt 1 lit. a ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się współczynnik ilościowy za rok gospodarczy 2010/2011 2) dla:

1) krótkiego włókna lnianego z wysokości 1 t/ha — na 1,182 t/ha;

2) włókna konopnego z wysokości 1 t/ha — na 1,869 t/ha.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)  Zwiększenie współczynnika ilościowego ustalonego rozporządzeniem Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie współczynnika ilościowego na rok gospodarczy 2010/2011 (Dz. U. Nr 259, poz. 1770) następuje w związku z art. 8 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 507/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. Urz. UE L 149 z 07.06.2008, str. 38).