ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione 2)

Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. Nr 130, poz. 1391 i Nr 254, poz. 2553 oraz z 2005 r. Nr 139, poz. 1169), w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I w pkt 1:

a) Ip. 14 otrzymuje brzmienie:


14 7-metylo-3-metyleno-7-okten-1-ylu propionian

b) Ip. 44 otrzymuje brzmienie:


44 etyloheksanian

2) w części II w pkt 1:

a) po Ip. 7 dodaje się Ip. 7a w brzmieniu:


7a metalaksyl do dnia 8 sierpnia 2006 r.

b) dodaje się Ip. 9 w brzmieniu:


9 triazamat do dnia 4 stycznia 2007 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji 2005/487/WE z dnia 4 lipca 2005 r. dotyczącej niewłączenia triazamatu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 174 z 7.07.2005, s. 72) oraz decyzji 2003/308/WE z dnia 2 maja 2003 r. dotyczącej niewłączenia metalaksylu do załącznika I do dyrektywy Rady nr 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (Dz. Urz. UE L 113 z 7.05.2003, s. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 38, s. 495).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.