ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie metod i sposobu ustalania ilości zebranych roślin energetycznych

Na podstawie art. 10 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262 i Nr 98, poz. 634) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ilość zebranych roślin energetycznych ustala się, ważąc je albo dokonując pomiaru ich objętości.

§ 2. 1. Ważenie zebranych roślin energetycznych przeprowadza się w następujący sposób:

1) zebrane rośliny energetyczne należy ułożyć w bele lub wiązki o podobnej wielkości;

2) w przypadku gdy bel lub wiązek roślin energetycznych jest 5 lub mniej niż 5 — waży się je wszystkie;

3) w przypadku gdy bel lub wiązek roślin energetycznych jest więcej niż 5 — wybiera się w sposób losowy od 3 do 5 bel lub wiązek roślin energetycznych, waży się je i z otrzymanego wyniku ważenia wylicza się średnią masę jednej beli lub wiązki; uzyskaną wartość mnoży się przez całkowitą liczbę bel lub wiązek.

2. Jeżeli zebrane rośliny energetyczne znajdują się na środku transportu, masę zebranych roślin energetycznych oblicza się przez odjęcie od masy pojazdu wraz z załadunkiem masy pojazdu przed załadunkiem.

3. Masę zebranych roślin energetycznych wyraża się w decytonach (dt), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

§ 3. 1. Pomiaru objętości zebranych roślin energetycznych dokonuje się w przypadku braku możliwości zważenia tych roślin.

2. Pomiaru objętości zebranych roślin energetycznych, umieszczonych w silosach, magazynach, zasiekach lub na środkach transportu, dokonuje się przez ich ułożenie w zwartą bryłę i wyliczenie jej objętości przy użyciu wzorów matematycznych.

3. Objętość zebranych roślin energetycznych wyraża się w metrach sześciennych (m).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).