ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych 2)

Na podstawie art. 15 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm. 3) ) oraz art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2007 r. w sprawie znakowania środków spożywczych (Dz. U. Nr 137, poz. 966 i Nr 219, poz. 1629) wprowadza się następujące zmiany:

1) w odnośniku nr 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wdrażają postanowienia:

— dyrektywy Komisji 87/250 z dnia 15 kwietnia 1987 r. w sprawie oznaczania zawartości alkoholu na etykietach napojów alkoholowych przeznaczonych do sprzedaży konsumentowi końcowemu (Dz. Urz. WE L 113 z 30.04.1987, str. 57, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 8, str. 275),

— dyrektywy Komisji 2001/101/WE z dnia 26 listopada 2001 r. zmieniającej dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (Dz. Urz. WE L 310 z 28.11.2001, str. 19, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 330),

— dyrektywy 2003/89/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 listopada 2003 r. zmieniającej dyrektywę 2000/13/WE w odniesieniu do oznaczania składników obecnych w środkach spożywczych (Dz. Urz. UE L 308 z 25.11.2003, str. 15, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 661),

— dyrektywy Komisji 2007/68/WE z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniającej załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych składników żywności (Dz. Urz. UE L 310 z 28.11.2007, str. 11),

— dyrektywy Komisji 2008/5/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. dotyczącej obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 27 z 31.01.2008, str. 12);”;

2) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) „pakowany w atmosferze ochronnej” albo „pakowano w atmosferze ochronnej”, jeżeli przy pakowaniu środka spożywczego użyto gazu obojętnego powodującego przedłużenie okresu trwałości tego środka;”;

3) w § 5 uchyla się ust. 13;

4) w § 27 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W oznakowaniu kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu) oraz czekolady do picia o obniżonej zawartości tłuszczu (słodzonego kakao o obniżonej zawartości tłuszczu, słodzonego kakao w proszku o obniżonej zawartości tłuszczu) podaje się zawartość tłuszczu kakaowego.”;

5) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. 1.W przypadku jaj wyprodukowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znakowanych zgodnie z załącznikiem XIV część A pkt III ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 299 z 16.11.2007, str. 1) oraz z art. 9 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dz. Urz. UE L 132 z 24.05.2007, str. 5) po numerze oznaczenia sposobu utrzymywania kur nieśnych podaje się kod państwa członkowskiego — PL oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany w sposób określony w przepisach w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego.

2. Producent jaj utrzymujący nie więcej niż 50 kur nieśnych jest zwolniony z obowiązku znakowania jaj oznaczeniem kodowym, o którym mowa w załączniku XIV część A pkt III ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych, jeżeli:

1) jaja te są sprzedawane bezpośrednio konsumentom końcowym na terenie powiatu, w którym zostały wyprodukowane, lub na terenie przyległych do niego powiatów;

2) w miejscu sprzedaży są dostępne następujące dane:

a) nazwa i adres gospodarstwa, z którego jaja pochodzą, lub

b) imię, nazwisko i adres producenta jaj.

3. Producenci jaj sprzedający jaja bezpośrednio konsumentowi końcowemu w miejscu produkcji tych jaj mogą nie spełniać wymagań, o których mowa w załączniku XIV część A rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych.

4. Zakłady pakowania jaj są zwolnione z obowiązku znakowania jaj klasy B oznaczeniem określonym w art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 557/2007 z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1028/2006 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do jaj, w przypadku jaj wyprodukowanych i wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

6) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia;

7) uchyla się załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Środki spożywcze oznakowane zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 5 ust. 13 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, mogą pozostawać w obrocie do czasu wyczerpania zapasów tych środków spożywczych, jeżeli środki te wprowadzono do obrotu lub oznakowano przed dniem 31 maja 2009 r.

2. Środki spożywcze oznakowane zgodnie z dotychczasowym brzmieniem § 27 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, mogą być wprowadzane do obrotu do czasu wyczerpania zapasów tych środków spożywczych, jeżeli środki te oznakowano przed dniem 30 czerwca 2010 r.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2008 r., z wyjątkiem przepisów § 33 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu określonym w niniejszym rozporządzeniu, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2008 r.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

— dyrektywy Komisji 2008/5/WE z dnia 30 stycznia 2008 r. dotyczącej obowiązkowego umieszczania na etykietach niektórych środków spożywczych danych szczegółowych innych niż wymienione w dyrektywie 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 27 z 31.01.2008, str. 12),

— dyrektywy Komisji 2007/68/WE z dnia 27 listopada 2007 r. zmieniającej załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych składników żywności (Dz. Urz. UE L 310 z 28.11.2007, str. 11),

— dyrektywy 2000/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 czerwca 2000 r. odnoszącej się do wyrobów kakaowych i czekoladowych przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 197 z 03.08.2000, str. 19, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 431).

3)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.