ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 maja 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione 2)

Na podstawie art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wykazu substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin jest zabronione (Dz. U. Nr 130, poz. 1391, z późn. zm. 4) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1, w wykazie substancji aktywnych, których stosowanie w środkach ochrony roślin podlega ograniczeniom, dodaje się pkt 3–30 w brzmieniu:

„3) 1,3,5-tir-(2-hydroksyetylo)-heksahydro-s-triazyna — stosowana wyłącznie do odkażania przedmiotów używanych do produkcji rolniczej, szklarni, maszyn oraz narzędzi rolniczych,

4) 2-metylo-3-buten-2-ol — stosowany wyłącznie w leśnictwie,

5) 3-karen — stosowany wyłącznie w leśnictwie,

6) 4,6,6-trimetylo-bicyclo[3.1.1]hepto-3-en-ol,((S)-cis-werbenol) — stosowany wyłącznie w leśnictwie,

7) aldehyd glutarowy — stosowany wyłącznie do odkażania narzędzi rolniczych, pojazdów, pustych magazynów do przechowywania produktów roślinnych oraz szklarni, z wyłączeniem stosowania w ogródkach przydomowych oraz na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach mieszkalnych,

8) alfa-pinen — stosowany wyłącznie w leśnictwie,

9) anetol — stosowany wyłącznie w leśnictwie,

10) biohumus — stosowany wyłącznie do ochrony roślin ozdobnych,

11) brodifakum — stosowany wyłącznie jako środek do zwalczania gryzonii i kretów w postaci przynęt gotowych, umieszczanych w specjalnie skonstruowanych podajnikach, z wyłączeniem stosowania w ogródkach przydomowych,

12) chalkogran — stosowany wyłącznie w leśnictwie,

13) chitozan — stosowany wyłącznie do ochrony roślin warzywnych i ozdobnych,

14) EDTA i jego sole — stosowany wyłącznie w szkółkach drzewek sadowniczych,

15) etanedial — stosowany wyłącznie do odkażania narzędzi rolniczych, pojazdów, pustych magazynów do przechowywania produktów roślinnych oraz szklarni, z wyłączeniem stosowania w ogródkach przydomowych oraz na rośliny doniczkowe w pomieszczeniach mieszkalnych,

16) ipsdienol — stosowany wyłącznie w leśnictwie,

17) kwas izomasłowy — stosowany wyłącznie do ochrony ziemniaka, kukurydzy, zbóż i buraków,

18) kwas izowalerianowy — stosowany wyłącznie do ochrony ziemniaka, kukurydzy, zbóż i buraków,

19) kwas nadoctowy — stosowany wyłącznie do dezynfekowania szklarni, magazynów, narzędzi rolniczych i innego wyposażenia,

20) miazga czosnkowa — stosowana wyłącznie do ochrony roślin warzywnych i ozdobnych,

21) myrcenol — stosowany wyłącznie w leśnictwie,

22) olejek pomarańczowy — stosowany wyłącznie do ochrony sałaty,

23) olej parafinowy o nr CAS 64741-88-4 — stosowany wyłącznie do ochrony sadzeniaków ziemniaka,

24) p-hydroksybenzoesan metylu — stosowany wyłącznie w leśnictwie,

25) sól potasowa kwasu kaprylowego o nr CAS 124-07-2 — stosowana wyłącznie do zapobiegania wzrostowi chwastów i mchów w ogrodach i na terenach rekreacyjnych,

26) terpinolen — stosowany wyłącznie w leśnictwie,

27) wyciąg z produktów spożywczych kwasu fosforowego i mączki rybnej przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodniki — stosowany wyłącznie do ochrony ziemniaków, buraków, zbóż, rzepaku oleistego i roślin strączkowych,

28) wyciąg z grejpfruta — stosowany wyłącznie do ochrony roślin warzywnych, ozdobnych i obróbki nasion oraz odkażania sprzętu używanego pod dachem,

29) wyciąg z dębu czerwonego, kaktusa Pronikly, sumaka aromatycznego, mangrowii czerwonej — stosowany wyłącznie do ochrony buraka cukrowego,

30) wyciąg z mięty pieprzowej — stosowany wyłącznie do ochrony przy obróbce nasion przed wysiewem.”;

2) w załączniku nr 2:

a) w części I w ust. 1:

— po lp. 14 dodaje się lp. 14a w brzmieniu:


14a 8-hydroksycholina

— po lp. 22 dodaje się lp. 22a w brzmieniu:


22a azynofos metylowy

— po lp. 42 dodaje się lp. 42a w brzmieniu:


42a endosulfan

— po lp. 54a dodaje się lp. 54b w brzmieniu:


54b heksakonazol

— po lp. 64b dodaje się lp. 64c w brzmieniu:


64c metabenzotiazuron

— po lp. 98 dodaje się lp. 98a w brzmieniu:


98a sulfamat amonu

— po lp. 99 dodaje się lp. 99a w brzmieniu:


99a tetratiowęglan sodu

— po lp. 107 dodaje się lp. 107a w brzmieniu:


107a winchlozolina

b) część II otrzymuje brzmienie:

II. Substancje aktywne, dla których Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie niedopuszczenia ich do stosowania w środkach ochrony roślin, oraz termin, w jakim środki ochrony roślin zawierające te substancje aktywne mogą znajdować się w obrocie

1. Związki chemiczne


Lp. Substancja aktywna zawarta w środku ochrony roślin Termin, w jakim środki ochrony roślin zawierające substancje aktywne mogą znajdować się w obrocie

1

2

3

1 (E,Z)-8,10-tetradekadienyl do dnia 22 grudnia 2008 r.
2 (E/Z)-9-dodecen-1-ol do dnia 22 grudnia 2008 r.
3 1,3,5-tir-(2-hydroksyetylo)-heksahydro-s-triazyna do dnia 30 czerwca 2010 r.
4 2-etylo-1-dioksaspiro (4,4) nonan do dnia 22 grudnia 2008 r.
5 2-merkaptobenzotiazol do dnia 22 grudnia 2008 r.
6 2-metoksypropan-1-ol do dnia 22 grudnia 2008 r.
7 2-metoksypropan-2-ol do dnia 22 grudnia 2008 r.
8 2-metylo-3-buten-2-ol do dnia 30 czerwca 2010 r.
9 2-naftylooksyacetamid do dnia 22 grudnia 2008 r.
10 3-karen do dnia 30 czerwca 2010 r.
11 3-metylo-3-buten-1-ol do dnia 22 grudnia 2008 r.
12 4,6,6-trimetylo-bicyclo[3.1.1]hepto-3-en-ol, ((S)-cis-werbenol) do dnia 30 czerwca 2010 r.
13 alachlor do dnia 18 czerwca 2008 r.
14 albumina mleka do dnia 22 grudnia 2008 r.
15 aldehyd cynamonowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
16 aldehyd glutarowy do dnia 30 czerwca 2010 r.
17 alfa-pinen do dnia 30 czerwca 2010 r.
18 anetol do dnia 30 czerwca 2010 r.
19 asfalt do dnia 22 grudnia 2008 r.
20 benzolinon do dnia 22 grudnia 2008 r.
21 biohumus do dnia 30 czerwca 2010 r.
22 brodifakum do dnia 30 czerwca 2010 r.
23 chalkogran do dnia 30 czerwca 2010 r.
24 chitozan do dnia 30 czerwca 2010 r.
25 chloraloz do dnia 22 grudnia 2008 r.
26 chlorek wapnia do dnia 22 grudnia 2008 r.
27 chlorofasynon do dnia 22 grudnia 2008 r.
28 cis-zeatyn do dnia 22 grudnia 2008 r.
29 cytronellol do dnia 22 grudnia 2008 r.
30 diazynon do dnia 6 grudnia 2008 r.
31 dichlorfos do dnia 6 grudnia 2008 r.
32 dimetenamid do dnia 22 czerwca 2008 r.
33 dimetipin do dnia 2 lutego 2009 r.
34 diuron do dnia 13 grudnia 2008 r.
35 EDTA i jego sole do dnia 30 czerwca 2010 r.
36 etanedial do dnia 30 czerwca 2010 r.
37 eugenol do dnia 22 grudnia 2008 r.
38 fenitrotion do dnia 25 listopada 2008 r.
39 flufenzyna do dnia 22 grudnia 2008 r.
40 flumetsulam do dnia 22 grudnia 2008 r.
41 foksym do dnia 22 grudnia 2008 r.
42 formaldehyd do dnia 22 grudnia 2008 r.
43 fosalon do dnia 22 czerwca 2008 r.
44 fosforan trójwapnia do dnia 22 grudnia 2008 r.
45 haloksyfop-R do dnia 19 grudnia 2008 r.
46 HBTA jako środek odkażający do dnia 22 grudnia 2008 r.
47 ipsdienol do dnia 30 czerwca 2010 r.
48 ipsenol do dnia 22 grudnia 2008 r.
49 karbaryl do dnia 21 listopada 2008 r.
50 karbofuran do dnia 13 grudnia 2008 r.
51 karbosulfan do dnia 13 grudnia 2008 r.
52 kazeina do dnia 22 grudnia 2008 r.
53 kompleks miedziowy 8-hydroksychinoliny z kwasem salicylowym do dnia 22 grudnia 2008 r.
54 kumylfenol do dnia 22 grudnia 2008 r.
55 kwas foliowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
56 kwas gammaaminomastowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
57 kwas izomastowy do dnia 30 czerwca 2010 r.
58 kwas izowalerianowy do dnia 30 czerwca 2010 r.
59 kwas jasmonowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
60 kwas mrówkowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
61 kwas nadoctowy do dnia 30 czerwca 2010 r.
62 kwas N-fenyloftalmowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
63 kwas p-hydroksybenzoesowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
64 kwas walerianowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
65 laktofen do dnia 22 grudnia 2008 r.
66 lanolina do dnia 22 grudnia 2008 r.
67 lecytyna do dnia 22 grudnia 2008 r.
68 lineatyna do dnia 22 grudnia 2008 r.
69 malation do dnia 6 grudnia 2008 r.
70 miazga czosnkowa do dnia 30 czerwca 2010 r.
71 myrcenol do dnia 30 czerwca 2010 r.
72 nadtlenek wodoru do dnia 22 grudnia 2008 r.
73 octan (8E,10E)-8,10-dodekadien-1-ylu do dnia 22 grudnia 2008 r.
74 octan (E)-9-dodecen-1-ylu do dnia 22 grudnia 2008 r.
75 octan (E/Z)-9-dodecenylu do dnia 22 grudnia 2008 r.
76 octan (Z)-11-tetradecen-1-ylu do dnia 22 grudnia 2008 r.
77 oksydemeton metylowy do dnia 21 listopada 2008 r.
78 oleina do dnia 22 grudnia 2008 r.
79 olejek czosnkowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
80 olejek kanangowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
81 olejek pomarańczowy do dnia 30 czerwca 2010 r.
82 olejek sojowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
83 olejek sosnowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
84 olejek wawrzynkowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
85 olejek z drzewa gwajakowego do dnia 22 grudnia 2008 r.
86 olejek z trawy cytrynowej do dnia 22 grudnia 2008 r.
87

oleje naftowe o nr CAS 64742-55-8 i 64742-57-7

do dnia 22 grudnia 2008 r.
88

oleje naftowe o nr CAS 74869-22-0

do dnia 22 grudnia 2008 r.
89 olejki eteryczne przeznaczone do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodniki do dnia 22 grudnia 2008 r.
90

olej parafinowy o nr CAS 64741-88-4

do dnia 30 czerwca 2010 r.
91

olej parafinowy o nr CAS 64741-89-5

do dnia 22 grudnia 2008 r.
92

olej parafinowy o nr CAS 64741-97-5

do dnia 22 grudnia 2008 r.
93

olej parafinowy o nr CAS 64742-55-8

do dnia 22 grudnia 2008 r.
94

olej parafinowy o nr CAS 64742-65-0

do dnia 22 grudnia 2008 r.
95

olej parafinowy o nr CAS 8012-95-1

do dnia 22 grudnia 2008 r.
96 olej rybny przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodniki do dnia 22 grudnia 2008 r.
97 olej słonecznikowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
98

olej talowy surowy o nr CAS 93571-80-3 przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodniki

do dnia 22 grudnia 2008 r.
99 olej z oliwek do dnia 22 grudnia 2008 r.
100 parakwat do dnia 11 lipca 2008 r.
101 p-hydroksybenzoesan metylu do dnia 30 czerwca 2010 r.
102 pirofosforan żelaza do dnia 22 grudnia 2008 r.
103 polimer styrenu i akrylamidu do dnia 22 grudnia 2008 r.
104 propolis do dnia 22 grudnia 2008 r.
105 proszek musztardowy do dnia 22 grudnia 2008 r.
106 proszek z igieł drzew iglastych do dnia 22 grudnia 2008 r.
107 p-toluenosulfonochloroamid sodu do dnia 22 grudnia 2008 r.
108 siarczan mocznika do dnia 2 lutego 2009 r.
109 siarczek 2-hydroksyetylbutylu do dnia 22 grudnia 2008 r.
110

sól potasowa kwasu kaprylowego o nr CAS 124-07-2

do dnia 30 czerwca 2010 r.
111

sól potasowa kwasu tłuszczowego oleju talowego o nr CAS 61790-12-3

do dnia 22 grudnia 2008 r.
112 sól sodowa 2-metoksy-5-nitrofenolu do dnia 22 grudnia 2008 r.
113 terpinolen do dnia 30 czerwca 2010 r.
114 tetramina heksometylenu do dnia 22 grudnia 2008 r.
115 tiodikarb do dnia 25 listopada 2008 r.
116 trichlorfon do dnia 21 listopada 2008 r.
117 węglan amonu do dnia 22 grudnia 2008 r.
118 wodorotlenek wapnia do dnia 22 grudnia 2008 r.
119 wodorowęglan sodu do dnia 22 grudnia 2008 r.
120 wyciąg z grejpfruta do dnia 30 czerwca 2010 r.
121 wyciąg z pestek grejpfruta do dnia 22 grudnia 2008 r.
122 wyciąg z kwasu fosforowego spożywczego i mączki rybnej przeznaczony do stosowania w środkach ochrony roślin o funkcji odstraszającej szkodniki do dnia 30 czerwca 2010 r.
123 wyciąg z dębu czerwonego, kaktusa Pronikly, sumaka aromatycznego i mangrowii czerwonej do dnia 30 czerwca 2010 r.
124 wyciąg z mięty pieprzowej do dnia 30 czerwca 2010 r.
125 żelatyna do dnia 22 grudnia 2008 r.

2. Mikroorganizmy


Lp. Substancja aktywna zawarta w środku ochrony roślin Termin, w jakim środki ochrony roślin zawierające substancje aktywne mogą znajdować się w obrocie
1 Agrobacterium radiobacter, szczep K 84 do dnia 22 grudnia 2008 r.
2 Bacillus sphaericus do dnia 22 grudnia 2008 r.
3 Bacillus subtilis, szczep I BE 711 do dnia 22 grudnia 2008 r.
4 bakulowirus GV do dnia 22 grudnia 2008 r.
5 wirus wielościenności jądra Neodiprion sertifer do dnia 22 grudnia 2008 r.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) decyzji Komisji 2007/355/WE z dnia 21 maja 2007 r. dotyczącej niewłączenia karbarylu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 133 z 25.05.2007, str. 40),

2) decyzji Komisji 2007/356/WE z dnia 21 maja 2007 r. dotyczącej niewłączenia trichlorfonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 133 z 25.05.2007, str. 42),

3) decyzji Komisji 2007/392/WE z dnia 21 maja 2007 r. dotyczącej niewłączenia oksydemetonu metylowego do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 148 z 09.06.2007, str. 7),

4) decyzji Komisji 2007/366/WE z dnia 25 maja 2007 r. dotyczącej niewłączenia tiodikarbu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 139 z 31.05.2007, str. 28),

5) decyzji Komisji 2007/379/WE z dnia 25 maja 2007 r. dotyczącej niewłączenia fenitrotionu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 141 z 02.06.2007, str. 76),

6) decyzji Komisji 2007/387/WE z dnia 6 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia dichlorfosu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 145 z 07.06.2007, str. 16),

7) decyzji Komisji 2007/389/WE z dnia 6 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia malationu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 146 z 08.06.2007, str. 19),

8) decyzji Komisji 2007/393/WE z dnia 6 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia diazynonu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 148 z 09.06.2007, str. 9),

9) decyzji Komisji 2007/415/WE z dnia 13 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia karbosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L156z 16.06.2007, str. 28),

10) decyzji Komisji 2007/416/WE z dnia 13 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia karbofuranu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 156 z 16.06.2007, str. 30),

11) decyzji Komisji 2007/417/WE z dnia 13 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia diuronu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (Dz. Urz. UE L 156 z 16.06.2007, str. 32),

12) decyzji Komisji 2007/437/WE z dnia 19 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia haloksyfopu-R do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (Dz. Urz. UE L 163 z 23.06.2007, str. 22),

13) decyzji Komisji 2007/442/WE z dnia 21 czerwca 2007 r. dotyczącej niewłączenia określonych substancji czynnych do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje (Dz. Urz. UE L 166 z 28.06.2007, str. 16),

14) decyzji Komisji 2007/553/WE z dnia 2 sierpnia 2007 r. dotyczącej niewłączenia siarczanu mocznika i dimetipinu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające te substancje czynne (Dz. Urz. UE L 208 z 09.08.2007 r., str. 10).

3)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 92, poz. 639, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 541.

4)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2553, z 2005 r. Nr 139, poz. 1169 i Nr 230, poz. 1959, z 2006 r. Nr 127, poz. 891, Nr 135, poz. 956 i Nr 227, poz. 1662 oraz z 2007 r. Nr 144, poz. 1009.