ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie odstępstwa od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne drewna uzyskanego z roślin rodzaju Thuja L., pochodzącego z Kanady 2)

Na podstawie art. 15 ust. 3 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   odstępstwo od obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne drewna uzyskanego z roślin rodzaju Thuja L., pochodzącego z Kanady, łącznie z drewnem, które nie zachowało swojej naturalnej zaokrąglonej powierzchni, zwanego dalej „drewnem”;

2)   dokumenty, w które powinno być zaopatrzone drewno wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Do drewna wprowadzanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stosuje się obowiązku zaopatrywania w świadectwo fitosanitarne określonego w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 46, poz. 272, z późn. zm. 4) ) w załączniku nr 5 w części B w dziale I w ust. 6 w lit. a tiret piąte, jeżeli drewno to:

1)   spełnia wymagania określone w tym rozporządzeniu w załączniku nr 4 w części A w dziale I w ust. 1.3 i ust. 1.4;

2)   zostało przed wysyłką, w szczególności w miejscu obróbki lub w porcie, poddane przez osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli drewna na podstawie przepisów obowiązujących w Kanadzie kontroli potwierdzającej spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1;

3)   zostało zaopatrzone w świadectwo kontroli okorowania i chodników larwalnych wydane zgodnie z wzorem określonym w załączniku do decyzji Komisji 93/360/EWG z dnia 28 maja 1993 r. upoważniającej Państwa Członkowskie do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 77/93/EWG w odniesieniu do drewna uzyskanego z drzewa Thuja L., pochodzącego z Kanady (Dz. Urz. WE L 148 z 19.06.1993; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 235).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)    Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 93/360/EWG z dnia 28 maja 1993 r. upoważniającej Państwa Członkowskie do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 77/93/EWG w odniesieniu do drewna uzyskanego z drzewa ThujaL., pochodzącego z Kanady (Dz. Urz. WE L 148 z 19.06.1993, str. 45; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t 14, str. 235).

3)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 1512 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 455.

4)    Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1443 oraz z 2009 r. Nr 54, poz. 445, Nr 134, poz. 1106 i Nr 214, poz. 1660.