ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 7 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 163, poz. 1160 oraz z 2008 r. Nr 191, poz. 1175) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmioty wdrażające, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przekazują Ministrowi oraz agencji płatniczej deklarację gotowości wykonywania zadań instytucji zarządzającej oraz poddania się przeprowadzanemu przez agencję płatniczą audytowi systemu zarządzania i kontroli.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podmiot wdrażający, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w ust. 1, przekazuje Ministrowi deklarację gotowości wykonywania zadań instytucji zarządzającej po przeprowadzeniu audytu wewnętrznego potwierdzającego tę gotowość.”;

2) w § 17 w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) sprawozdanie z wykonania rocznego planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni — do dnia 15 lutego każdego roku;

2) roczny plan audytu wewnętrznego na dany rok — do dnia 15 stycznia każdego roku;”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.