ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster) 2)

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz art. 20 ust. 1 pkt 3–6 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe sposoby postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Anoplophora chinensis (Forster), zwanego dalej „organizmem szkodliwym”, w tym:

a) metody zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego,

b) sposób wyznaczania stref, w których powinny być stosowane środki w celu zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego,

c) warunki prowadzenia produkcji, obrotu oraz przemieszczania roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy;

2) wymagania specjalne, jakie powinny spełniać rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy, wraz ze wskazaniem wymagań, które powinny być zawarte w świadectwie fitosanitarnym, jeżeli rośliny te są wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczane przez to terytorium z państwa trzeciego;

3) rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy:

a) których wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie przez to terytorium z Chińskiej Republiki Ludowej jest zabronione,

b) które zaopatruje się w paszport roślin lub świadectwo fitosanitarne i poddaje się kontroli zdrowotności,

c) których uprawianie, wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie przez to terytorium mogą prowadzić podmioty wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.

§ 2. 1. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem”, w przypadku stwierdzenia w wyniku urzędowej kontroli występowania organizmu szkodliwego wyznacza:

1) strefę porażenia obejmującą zasięgiem obszar, na którym stwierdzono występowanie:

a) organizmu szkodliwego,

b) roślin, które wykazują objawy porażenia przez organizm szkodliwy,

c) roślin pochodzących z tej samej partii roślin przeznaczonej do sadzenia co rośliny, o których mowa w lit. b, jeżeli istnieje podejrzenie, że zostały one porażone przez organizm szkodliwy;

2) strefę bezpieczeństwa wokół strefy porażenia, której granica przebiega w odległości co najmniej:

a) 1 km od granicy strefy porażenia, jeżeli występowanie organizmu szkodliwego zostało stwierdzone na tym obszarze po raz pierwszy, albo

b) 2 km od granicy strefy porażenia.

2. Wyznaczając strefę porażenia i strefę bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor uwzględnia stopień porażenia roślin w strefie porażenia, biologię organizmu szkodliwego i możliwości jego rozprzestrzeniania się oraz obecność w sąsiedztwie strefy porażenia innych niż określone w ust. 1 pkt 1 lit. b i c roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy.

§ 3. 1. W strefie porażenia przeprowadza się zabiegi mające na celu zniszczenie organizmu szkodliwego, w tym corocznie, przed dniem 30 kwietnia, zabiegi polegające na zniszczeniu wykazujących objawy porażenia przez ten organizm roślin wraz z ich układem korzeniowym.

2. W strefie porażenia i strefie bezpieczeństwa wojewódzki inspektor przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole występowania organizmu szkodliwego.

§ 4. Jeżeli podczas kontroli, o których mowa w § 3 ust. 2, w strefie porażenia i w strefie bezpieczeństwa w okresie czterech kolejnych lat nie zostanie stwierdzone występowanie organizmu szkodliwego, w strefach tych zaprzestaje się przeprowadzania zabiegów i kontroli, o których mowa w § 3.

§ 5. 1. Rośliny, z wyłączeniem nasion, przeznaczone do sadzenia gatunków: Acer spp. (gatunki klonu), Aesculus hippocastanum (kasztanowiec zwyczajny), Alnus spp. (gatunki olchy), Betula spp. (gatunki brzozy), Carpinusspp. (gatunki grabu), Citrusspp. (gatunki cytrusa), Corylus spp. (gatunki leszczyny), Cotoneaster spp. (gatunki irgi), Fagus spp. (gatunki buka), Lagerstroemia spp. (gatunki lagerstremii), Malus spp. (gatunki jabłoni), Platanus spp. (gatunki platanu), Populus spp. (gatunki topoli), Prunus spp. (gatunki śliwy), Pyrus spp. (gatunki gruszy), Salix spp. (gatunki wierzby), Ulmus spp. (gatunki wiązu), podatne na porażenie przez organizm szkodliwy, mogą być wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, w którym występuje organizm szkodliwy, jeżeli:

1) podmioty, które wprowadzają je na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zostały wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 5 pkt 2 tej ustawy;

2) zostały zaopatrzone w świadectwo fitosanitarne;

3) zostały uznane za wolne od organizmu szkodliwego w wyniku przeprowadzonej granicznej kontroli fitosanitarnej.

2. Świadectwo fitosanitarne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w rubryce „dodatkowa deklaracja” powinno zawierać informacje o tym, że rośliny podatne na porażenie przez organizm szkodliwy, o których mowa w ust. 1, wprowadzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa trzeciego, w którym występuje organizm szkodliwy, były uprawiane:

Dna obszarze państwa trzeciego, ustanowionym przez krajową organizację ochrony roślin tego państwa zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych 4) jako obszar wolny od organizmu szkodliwego, przy czym nazwę tego obszaru umieszcza się w rubryce „miejsce pochodzenia”, w miejscu produkcji wpisanym do rejestru prowadzonego przez tę organizację oraz podlegającym kontrolom przeprowadzanym przez tę organizację, lub

2) co najmniej przez dwa lata przed wysyłką w miejscu produkcji:

a) uznanym za wolne od organizmu szkodliwego zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych 5) , wpisanym do

b) w którym:

— co najmniej dwa razy w roku były przeprowadzane urzędowe kontrole i w czasie tych kontroli nie stwierdzono występowania organizmu szkodliwego,

— rośliny te znajdowały się w izolacji uniemożliwiającej ich porażenie przez organizm szkodliwy lub w miejscu produkcji tych roślin stosowano zapobiegawczo zabiegi zwalczające ten organizm oraz na obszarze o promieniu co najmniej 2 km wokół tego miejsca produkcji co najmniej raz w roku przeprowadzano kontrole występowania tego organizmu, a w przypadku stwierdzenia jego występowania niezwłocznie podejmowano działania zwalczające ten organizm,

— nie stwierdzono występowania organizmu szkodliwego w wyniku urzędowej kontroli tych roślin przeprowadzonej bezpośrednio przed ich wysyłką.

3. W przypadku roślin podatnych na porażenie przez organizm szkodliwy, o których mowa w ust. 1, wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Chińskiej Republiki Ludowej powinny być dodatkowo spełnione następujące wymagania:

1) miejsce produkcji jest wpisane pod niepowtarzalnym numerem w rejestrze prowadzonym przez organizację ochrony roślin Chińskiej Republiki Ludowej, przekazanym przez Komisję Europejską państwom członkowskim, i nie było z tego rejestru wykreślone w okresie dwóch lat poprzedzających wysyłkę;

2) Komisja Europejska w okresie dwóch lat poprzedzających wysyłkę nie przekazała państwom członkowskim informacji o występowaniu w tym miejscu produkcji, o którym mowa w pkt 1, organizmu szkodliwego lub o niespełnieniu wymagań określonych w ust. 2 pkt 2;

3) w świadectwie fitosanitarnym w rubryce „dodatkowa deklaracja” jest umieszczony niepowtarzalny numer wpisu miejsca produkcji do rejestru prowadzonego przez organizację ochrony roślin Chińskiej Republiki Ludowej.

§ 6. Do dnia 30 kwietnia 2012 r. jest zabronione wprowadzanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczanie przez to terytorium roślin Acer spp. (gatunki klonu) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej.

§ 7. Rośliny podatne na porażenie, o których mowa w § 5 ust. 1, pochodzące z państw trzecich, w których występuje organizm szkodliwy, mogą być przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) spełniają wymagania określone w § 5;

2) zostały zaopatrzone w paszport roślin.

§ 8. Rośliny podatne na porażenie, o których mowa w § 5 ust. 1, pochodzące z obszarów objętych strefami, o których mowa w § 2 ust. 1, albo pochodzące z obszarów innych państw członkowskich objętych takimi strefami, wyznaczonymi w związku ze stwierdzeniem występowania organizmu szkodliwego, mogą być przemieszczane przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do innych państw członkowskich, jeżeli:

1) zostały zaopatrzone w paszport roślin;

2) co najmniej przez dwa lata przed wywozem były uprawiane w miejscu produkcji:

a) wpisanym do rejestru prowadzonego przez wojewódzkiego inspektora albo do rejestru prowadzonego przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego,

b) w którym:

— co najmniej dwa razy w roku były przeprowadzane urzędowe kontrole i w czasie tych kontroli nie stwierdzono występowania organizmu szkodliwego,

— znajdowały się w izolacji uniemożliwiającej ich porażenie przez organizm szkodliwy lub

— w miejscu uprawy tych roślin stosowano zapobiegawczo zabiegi zwalczające organizm szkodliwy oraz na obszarze o promieniu co najmniej 2 km wokół tego miejsca produkcji co najmniej raz w roku przeprowadzano kontrole występowania tego organizmu, a w przypadku stwierdzenia jego występowania niezwłocznie podejmowano działania zwalczające ten organizm.

§ 9. 1. Kontrola, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 2 lit. b tiret trzecie:

1) obejmuje metody prowadzące do zniszczenia badanej próby roślin podatnych na porażenie;

2) jest przeprowadzana w sposób umożliwiający wykrycie u roślin podatnych na porażenie 1% stopnia porażenia z 99% prawdopodobieństwem wykrycia organizmu szkodliwego.

2. Wielkość próby, jaką pobiera się w ramach kontroli, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 3, z każdej partii roślin podatnych na porażenie pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, metodami prowadzącymi do zniszczenia badanej próby roślin podatnych na porażenie, jest określona w załączniku do rozporządzenia.

3. Kontrola, o której mowa w § 8 pkt 2 lit. b tiret pierwsze, może obejmować metody prowadzące do zniszczenia badanej próby roślin podatnych na porażenie.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji Komisji 2008/840/WE z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Wspólnoty i rozprzestrzenianiu się we Wspólnocie organizmu Anoplophora chinensis (Forster) (Dz. Urz. UE L 300 z 11.11.2008, str. 36) zmienionej decyzją Komisji 2010/380/WE z dnia 7 lipca 2010 r. zmieniającą decyzję 2008/840/WE w odniesieniu do środków nadzwyczajnych zapobiegających wprowadzaniu do Unii organizmu Anoplophora c/j/nensis(Forster)(Dz.Urz.UEL174z09.07.2010, str. 46).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 54, poz. 278.

4) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych — International Standards for Phytosanitary Mea-sures, Part 4 — Pest Surveillance, Requirements for the establishment of Pest Free Areas, Publication No 4, FAO, Rome, przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151 oraz z 2007 r. Nr 73, poz. 485).

5) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych — International Standards for Phytosanitary Mea-sures, Part 10 — Requirements for the establishment of Pest Free Places of Production and Pest Free Production Sites, Publication No 10, FAO, Rome, przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. rejestru prowadzonego przez organizację ochrony roślin państwa trzeciego oraz podlegającym kontrolom przeprowadzanym przez tę organizację,