ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego 2)

Na podstawie art. 48 ust. 8 i art. 53 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego (Dz. U. Nr 59, poz. 565 i Nr 198, poz. 2044) w załączniku nr 5 tabela 6 i tabela 7 otrzymują brzmienie określone w tabeli 1 i tabeli 2, które stanowią załącznik do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lutego 2005 r. (poz. 388)

WYMAGANIA JAKOŚCIOWE DLA NASION ROŚLIN PASTEWNYCH KATEGORII ELITARNE I KWALIFIKOWANE1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają przepisy dyrektywy 2004/55/WE z dnia 20 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę 66/401/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 114 z 21.04.2004, str. 18).

Dane dotyczące ogłoszenia powyższej dyrektywy dotyczą jej ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.