ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wniosek o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków składa się w roku, w którym dany materiał ma być poddany ocenie polowej, w terminach:

1) do dnia 15 marca – w przypadku jednorocznych gatunków roślin uprawnych ozimych i gatunków wieloletnich;

2) do dnia 15 maja – w przypadku pozostałych jednorocznych gatunków roślin uprawnych;

3) do dnia 31 sierpnia – w przypadku gatunków roślin uprawnych dwuletnich;

4) do dnia 10 marca – w przypadku materiału szkółkarskiego mateczników porzeczek i agrestu;

5) do dnia 30 maja – w przypadku materiału szkółkarskiego innego niż określony w pkt 4.

§ 2. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny poszczególnych grup roślin lub gatunków (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 137).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).