ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych 2)

Na podstawie art. 13 ust. 6 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych (Dz. U. Nr 61, poz. 571 i Nr 138, poz. 1466 oraz z 2005 r. Nr 81, poz. 715) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w części B:

a) w tabeli A. Owady, roztocza oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju pkt 3 otrzymuje brzmienie:


„3. Leptinotarsa decemlineata Say

Królestwo Hiszpanii (Ibiza i Menorca), Irlandia, Republika Cypryjska, Republika Malty, Republika Portugalska (Azores i Madeira), Republika Finlandii (dystrykty: Aland, Hame, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa), Królestwo Szwecji (okręgi: Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar, Skane), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej”


b) w tabeli B. Wirusy oraz organizmy wirusopodobne pkt 1 otrzymuje brzmienie:


„1. Beet necrotic yellow vein virus

Republika Francuska (Britanny), Republika Finlandii, Irlandia, Republika Litewska, Republika Portugalska (Azores), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)”


2) w załączniku nr 2 w części B:

a) w tabeli A. Owady, roztocza oraz nicienie, we wszystkich stadiach rozwoju pkt 3 otrzymuje brzmienie:


„3. Dendroctonus micans Kugelan Rośliny z rodzajów: Abies Mili., Larix Mili., Picea A. Dietr., P/nus L. oraz Pseudotsuga Carr., o wysokości ponad 3 m, inne niż owoce i nasiona, drewno roślin iglastych (Coniferales) z korą, odseparowana kora roślin iglastych

Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man, Wyspa Jersey)”


b) w tabeli B. Bakterie pkt 2 otrzymuje brzmienie:


2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Części roślin, inne niż owoce i nasiona oraz rośliny przeznaczone do sadzenia, ale łącznie z żywym pyłkiem kwiatowym przeznaczonym do zapylania, z rodzajów: Amelanchier Med., Chaeno-meles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L, Cydonia Mili., Erio-botrya Lindl., Malus Mili., Mespilus L, Pyracantha Roem., Pyrus L. i Sorbus L. oraz gatunku Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Królestwo Hiszpanii, Republika Estońska, Republika Francuska (Cor-sica), Irlandia, Republika Włoska (Abruzzi; Apulia; Basilicata; Calabria; Cam-pania; Emilia-Romagna: prowincje Forlf-Cesena, Parma, Piacenza i Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Mar-che; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Tuscany; Trentino-Alto Adige: prowincja autonomiczna Tren-to; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: oprócz w prowincji Rovigo obszarów: Rovi-go, Polesella, Villamarza-na, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pon-tecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Ca-stelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baru-chella, Bosaro, Canaro, Lu-sia, Pincara, Stienta, Ga-iba, Salara i w prowincji Padova obszarów: Castel-baldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi i w prowincji Verona obszarów: Palu, Rover-chiara, Legnago, Casta-gnaro, Ronco alTAdige, Villa Bartolomea, Oppe-ano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Austrii (Burgenland, Carin-thia, Lower Austria, Tirol [dystrykt administracyjny Lienz], Styria, Vienna), Republika Portugalska, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie)”


c) tabela D. Wirusy oraz organizmy wirusopodobne otrzymuje brzmienie:

„D. Wirusy oraz organizmy wirusopodobne


Organizmy szkodliwe Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty Strefy chronione

1

2

3

Citrus tristeza virus (izolaty europejskie) Owoce z rodzajów: Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i owoce mieszańców tych rodzajów, z liśćmi oraz szypułkami

Republika Grecka, Republika Francuska (Cor-sica). Republika Malty, Republika Portugalska”


3) w załączniku nr 3:

a) w części A pkt 14 otrzymuje brzmienie:


„14. Ziemia i podłoże uprawowe składające się w całości bądź w części z ziemi lub stałych substancji organicznych, takich jak: części roślin, humus zawierający torf lub korę, inne niż skradające się wyłącznie z torfu

Republika Turcji, Republika Białoruś, Republika Motdowy, Federacja Rosyjska, Ukraina oraz państwa trzecie nienależą-ce do Europy kontynentalnej, poza następującymi: Arabska Republika Egiptu, Państwo Izrael, Wielka Libijska Arabska Dżamahirija Ludowo-Socjalistyczna, Królestwo Marokańskie, Republika Tunezyjska”


b) część B otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ B

Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty pochodzące z państw trzecich, których wprowadzanie do stref chronionych jest zabronione


Rośliny, produkty roślinne lub przedmioty Strefy chronione

1

2

1. Rośliny, inne niż owoce i nasiona, ale łącznie z żywym pyłkiem kwiatowym przeznaczonym do zapylania, z rodzajów: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Crataegus L, Cydonia Mili., Eriobotrya Lindl., Malus Mili., Mespilus L, Pyracantha Roem., Pyrus L. oraz Sorbus L, pochodzące z państw trzecich, oprócz Konfederacji Szwajcarskiej i państw uznanych za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et a/.3> lub państw, w których zostały ustalone, zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosanitarnych, obszary wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al., co zostało uznane przez Komisję Europejską — z zastrzeżeniem pkt 9, 9.1 i 18 części A

Królestwo Hiszpanii, Republika Estońska, Republika Francuska (Corsica), Irlandia, Republika Włoska (Abruz-zi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: prowincje Forli-Cesena, Parma, Piacenza i Rimini; Friuli-Ve-nezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Tuscany; Trentino-Alto Adige: prowincja autonomiczna Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Ve-neto, oprócz w prowincji Rovigo obszarów: Rovigo, Polesel-la, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesi-ne, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficaro-lo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Gheb-bo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara i w prowincji Padova obszarów: Ca-stelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi i w prowincji Verona obszarów: Palii, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco alTAdige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Republika Austrii (Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Ti-rol [dystrykt administracyjny Lienz], Styria, Vienna), Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Portugalska, Republika Słowacka, Republika Słowenii, Republika Finlandii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie)

2. Rośliny, inne niż owoce i nasiona, ale łącznie z żywym pyłkiem kwiatowym przeznaczonym do zapylania, z rodzaju Cotoneaster Ehrh. i gatunku Photi-nia davidiana (Dcne.) Cardot, pochodzące z państw trzecich, oprócz państw uznanych za wolne od Er-winia amylovora (Burr.) Winsl. et al.lub państw, w których zostały ustalone, zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosani-tarnych, obszary wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et ai, co zostało uznane przez Komisję Europejską — z zastrzeżeniem pkt 9, 9.1 i 18 części A

Królestwo Hiszpanii, Republika Estońska, Republika Francuska (Corsica), Irlandia, Republika Włoska (Abruz-zi; Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna: prowincje Forli-Cesena, Parma, Piacenza i Rimini; Friuli-Ve-nezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy; Marchie; Molise; Piedmont; Sardinia; Sicily; Tuscany; Trentino-Alto Adige: prowincja autonomiczna Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Ve-neto: oprócz w prowincji Rovigo obszarów: Rovigo, Polesel-la, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesi-ne, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficaro-lo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Gheb-bo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara i w prowincji Padova obszarów: Ca-stelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urba-no, Boara Pisani, Masi i w prowincji Verona obszarów: Palii, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco alTAdige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Republika Austrii (Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Tirol [dystrykt administracyjny Lienz], Styria, Vienna), Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Portugalska, Republika Słowacka, Republika Słowenii, Republika Finlandii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie)”


4) w załączniku nr 4:

a) w części A w dziale 1:

— pkt 11.1 otrzymuje brzmienie:


„11.1. Rośliny z rodzajów Castanea Mili. i Quercus L, inne niż owoce i nasiona, pochodzące z państw nieeuropejskich

Oprócz wymagań wymienionych w pkt 11.01, z zastrzeżeniem załącznika nr 3 do rozporządzenia część A pkt 2, urzędowe potwierdzenie, że od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego w miejscu produkcji i jego bezpośrednim sąsiedztwie nie zaobserwowano objawów występowania Cronartium spp. (gatunki nieeuropejskie).”


— pkt 34 otrzymuje brzmienie:


,34. Ziemia i podłoża uprawowe związane z roślinami lub towarzyszące roślinom, składające się w całości lub w części z ziemi lub stałych części organicznych, takich jak części roślin, humus zawierający torf lub korę, lub składające się w części z jakichkolwiek stałych substancji nieorganicznych, przeznaczone do utrzymania żywotności roślin, pochodzące z: Republiki Turcji, Republiki Białoruś, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, a także z państw nieeuropejskich, innych niż: Algierska Republika Ludowo--Demokratyczna, Arabska Republika Egiptu, Państwo Izrael, Wielka Libijska Arabska Dżamahirija Ludowo-Socjalistyczna, Królestwo Marokańskie, Republika Tunezyjska Urzędowe potwierdzenie, że:
a) w czasie sadzenia podłoże uprawowe:
— nie zawierało ziemi oraz części materii organicznych albo
— zostało uznane za wolne od owadów i szkodliwych nicieni oraz zostało poddane badaniu lub zabiegowi termicznemu, lub fumigacji w celu zapewnienia, że jest wolne od organizmów szkodliwych, albo
— zostało poddane zabiegowi termicznemu lub fumigacji w celu zapewnienia, że jest wolne od organizmów szkodliwych, oraz, że
b) od sadzenia:
— podjęte zostały odpowiednie działania w celu utrzymania podłoża uprawowego w stanie wolnym od organizmów szkodliwych
— w czasie dwóch tygodni przed eksportem podłoże uprawowe zostało otrząśnięte z roślin w taki sposób, że pozostała na nich wyłącznie ilość podłoża niezbędna do podtrzymania żywotności roślin podczas transportu, a w przypadku gdy rośliny były ponownie posadzone, użyte w tym celu podłoże uprawowe spełniało wymagania określone w lit. a.”


b) w części B w tabeli 1:

— pkt 1—6 otrzymują brzmienie:


„1. Drewno roślin iglastych (Coniferales) Oprócz wymagań wymienionych w części A w dziale 1 w pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7: Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man, Wyspa Jersey)

a) drewno powinno być okorowane lub

b) urzędowe potwierdzenie, że drewno pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Dendroctonus micans Kugelan, lub

c) drewno zostało oznaczone znakiem „Kiln-dried” lub „KD” („Suszone komorowo”), lub innym międzynarodowo uznanym znakiem, umieszczonym na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu, potwierdzającym, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy.

2. Drewno roślin iglastych {Coniferales) Oprócz wymagań wymienionych w pkt 1 oraz w części A w dziale 1 w pkt 1.1,1.2,1.3,1.4, 1.5, 1.6 i 1.7: Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

a) drewno jest okorowane lub

b) urzędowe potwierdzenie, że pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips duplicatus Sahlberg, lub

c) drewno zostało oznaczone znakiem „Kiln-dried” lub „KD” („Suszone komorowo”), lub innym międzynarodowo uznanym znakiem, umieszczonym na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu, potwierdzającym, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy.

3. Drewno roślin iglastych {Coniferales)

Oprócz wymagań wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w części A w dziale 1 w pkt 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 i 1.7: Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

a) drewno jest okorowane lub

b) urzędowe potwierdzenie, że pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips typographus Heer, lub

c) drewno zostało oznaczone znakiem „Kiln-dried” lub „KD” („Suszone komorowo”), lub innym międzynarodowo uznanym znakiem, umieszczonym na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu, potwierdzającym, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy.

4. Drewno roślin iglastych (Coniferales)

Oprócz wymagań wymienionych w pkt 1, 2 i 3 oraz w części Awdziale 1 w pkt 1.1,1.2,1.3, 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7: Republika Grecka, Republika Francuska (Corsica), Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

a) drewno jest okorowane lub

b) urzędowe potwierdzenie, że pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips amitinus Eichhof, lub

c) drewno zostało oznaczone znakiem „Kiln-dried” lub „KD” („Suszone komorowo”), lub innym międzynarodowo uznanym znakiem, umieszczonym na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu, po-

twierdzającym, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy.

5. Drewno roślin iglastych (Coniferales)

Oprócz wymagań wymienionych w pkt 1, 2, 3 i 4 oraz w części A w dziale 1 w pkt 1.1,1.2,1.3, 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7: Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man)

a) drewno jest okorowane lub

b) urzędowe potwierdzenie, że pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips cembrae Heer, lub

c) drewno zostało oznaczone znakiem „Kiln-dried” lub „KD” („Suszone komorowo”), lub innym międzynarodowo uznanym znakiem, umieszczonym na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu, potwierdzającym, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy.

6. Drewno roślin iglastych (Coniferales)

Oprócz wymagań wymienionych w pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz w części A w dziale 1 w pkt 1.1,1.2,1.3, 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7:

Irlandia, Republika Cypryjska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man)”

a) drewno jest okorowane lub

b) urzędowe potwierdzenie, że pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Ips sexdentatus Bórner, lub

c) drewno zostało oznaczone znakiem „Kiln-dried” lub „KD” („Suszone komorowo”), lub innym międzynarodowo uznanym znakiem, umieszczonym na powierzchni drewna lub na jego opakowaniu, potwierdzającym, że drewno zostało poddane suszeniu komorowemu, przeprowadzonemu w odpowiednim czasie i temperaturze; wilgotność drewna uzyskana w czasie suszenia nie przekraczała 20 % suchej masy.


— pkt 7 otrzymuje brzmienie:


„7. Rośliny z rodzajów: Abies Mili., Larix Mili., P/cea A. Dietr., P/nus L. i Pseudot-suga Carr., o wysokości ponad 3 m, inne niż owoce i nasiona

Oprócz wymagań wymienionych w części A w dziale 1 w pkt 8.1, 8.2, 9 i 10 oraz w dziale 2 w pkt 4 i 5, z zastrzeżeniem załącznika nr 3 do rozporządzenia część A pkt 1, urzędowe potwierdzenie, że miejsce produkcji jest wolne od Dendroctonus micans Kuge-lan.

Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man, Wyspa Jersey)”


— pkt 14.1 otrzymuje brzmienie:


„14.1. Odseparowana kora roślin iglastych (Coniferales) Urzędowe potwierdzenie, że przesyłka:

Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man, Wyspa Jersey)”

a) została poddana fumigacji lub innym zabiegom zwalczającym kornikowate lub

b) pochodzi z obszarów, o których wiadomo, że są wolne od Dendroctonus micans Kugelan.


— pkt 20.1 i 20.2 otrzymują brzmienie:


„20.1. Bulwy gatunku Solanum tuberosum L. przeznaczone do sadzenia

Oprócz wymagań wymienionych w części A w dziale 1 w pkt 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 i 25.6 oraz w dziale 2 w pkt 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, i 18.6, z zastrzeżeniem załącznika nr 3 do rozporządzenia część A pkt 10 i 11, urzędowe potwierdzenie, że bulwy:

Republika Francuska (Britan-ny), Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Republika Litewska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)

a) rosły na obszarze, gdzie występowanie Beet necrotic yel-low vein virus (BNYW) nie zostało stwierdzone lub

b) rosły w gruncie lub w podłożach uprawowych składających się z ziemi, o której wiadomo, że jest wolna od BNYW, lub została poddana urzędowemu badaniu i w wyniku tego badania została uznana za wolną od BNYW, lub

c) zostały umyte i pozbawione ziemi.

20.2. Bulwy Solanum tuberosum L, inne niż wymienione w pkt 20.1

a) przesyłka lub partia bulw nie powinna zawierać wagowo więcej niż 1 % ziemi lub

Republika Francuska (Britan-ny), Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Republika Litewska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)”

b) bulwy są przeznaczone do przetwarzania w miejscach posiadających urzędowo zatwierdzone urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, zapewniające nierozprzestrze-nianie się BNYW.


— pkt 21 i 21.1 otrzymują brzmienie:


„21. 11) Rośliny, inne niż owoce i nasiona, ale łącznie z żywym pyłkiem kwiatowym przeznaczonym do zapylania, z rodzajów: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L, Cydonia Mili., Eriobotrya Lindl., Malus Mili., /We-spilus L, Pyracantha Roem., Pyrus L, Sorbus L. oraz gatunku Photinia davidiana (Dcne.) Cardot

Z zastrzeżeniem załącznika nr 3 do rozporządzenia część A pkt 9, 9.1 i 18 i część B pkt 1 i 2, urzędowe potwierdzenie, że rośliny:

Królestwo Hiszpanii, Republika Estońska, Republika Francuska (Corsica), Irlandia, Republika Włoska (Abruzzi; Apu-lia; Basilicata; Calabria; Campa-nia; Emilia-Romagna: prowincje Forli-Cesena, Parma, Piacenza i Rimini; Friuli-Venezia Giulia; La-zio; Liguria; Lombardy; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia, Sici-ly; Tuscany; Trentino-Alto Adige: prowincja autonomiczna Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: oprócz w prowincji Rovigo obszarów: Rovigo, Polesella, Villa-marzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassi-nelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Ca-stelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosa-ro, Canaro, Lusia, Pincara, Stien-ta, Gaiba, Salara i w prowincji Padova obszarów: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Ve-scovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi i w prowincji Verona obszarów: Palu, Roverchiara, Le-gnago, Castagnaro, Ronco alTAdige, Villa Bartolomea, Op-peano, Terrazzo, Isola Rizza, An-giari), Republika Austrii (Bur-genland, Carinthia, Lower Austria, Tirol [dystrykt administracyjny Lienz], Styria, Vienna), Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Portugalska, Republika Słowenii, Republika Słowacka, Republika Finlandii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie)

a) pochodzą z państw trzecich uznanych za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et a/.> lub

b) pochodzą z obszaru uznanego w państwie trzecim za wolny od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. etal., zgodnie z Międzynarodowym Standardem w zakresie Środków Fitosani-tarnych2>, lub

c) pochodzą z jednego z kantonów Szwajcarii: Berne (oprócz obszarów: Signau i Trach-selwald), Fribourg, Grisons, Vaud, Valais, lub

d) pochodzą ze strefy chronionej wymienionej w tym punkcie w kolumnie 3., lub

e) zostały wyprodukowane w strefie buforowej albo zostały przemieszczone do strefy buforowej i przetrzymywane w niej przez co najmniej 7 miesięcy od ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego, wliczając w to okres od 1 kwietnia do 31 października w ostatnim cyklu wegetacyjnym, na polu:

aa) które znajduje się wewnątrz strefy buforowej w odległości co najmniej 1 km od jej granicy oraz
bb) które wraz ze strefą buforową, na której terenie się znajduje, zostało urzędowo zatwierdzone dla celów uprawy roślin, zgodnie z wymogami określonymi w tym punkcie, przed rozpoczęciem pełnego cyklu wegetacyjnego poprzedzającego ostatni pełny cykl wegetacyjny, oraz
cc) które, wraz z otaczającym obszarem o promieniu co najmniej 500 m, zostało uznane za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. na podstawie urzędowych kontroli, przeprowadzonych od rozpoczęcia ostatniego pełnego cyklu wegetacyjnego co najmniej:
— dwukrotnie na polu, w terminach: czerwiec — —sierpień oraz sierpień—listopad, oraz
— raz w otaczającym je obszarze, w terminie sierpień—listopad, oraz
dd) z którego rośliny zostały poddane urzędowej kontroli w terminie optymalnym dla stwierdzenia występowania Erwinia amy-lovora (Burr.) Winsl. et al., w czasie której pobrano próby do badań laboratoryjnych w celu wykluczenia porażenia latentnego przez Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. i w wyniku tych badań zostały uznane za wolne od tego organizmu.
21.1. Rośliny z rodzaju Vitis L, inne niż owoce i nasiona

Z zastrzeżeniem załącznika nr 3 do rozporządzenia część A pkt 15, urzędowe potwierdzenie, że rośliny:

Republika Cypryjska”

a) pochodzą z obszaru uznanego za wolny od Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) lub

b) rosły w miejscu produkcji uznanym za wolne od Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) na podstawie urzędowych kontroli, przeprowadzanych w czasie ostatnich dwóch pełnych cykli wegetacyjnych, lub

c) zostały poddane fumigacji lub innemu zabiegowi zwalczającemu Daktulosphaira vitifo-liae (Fitch).


— pkt 21.3—23 otrzymują brzmienie:


„21.3. Ule pszczele w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 czerwca Z załączonych dokumentów wynika, że ule pszczele: Królestwo Hiszpanii, Republika Estońska, Republika Francuska (Corsica), Irlandia, Republika Włoska (Abruzzi; Apu-lia; Basilicata; Calabria; Campa-nia; Emilia-Romagna: prowincje Forli-Cesena, Parma, Piacenza i Rimini; Friuli-Venezia Giulia; La-zio; Liguria; Lombardy; Marche;

a) pochodzą z państw trzecich uznanych za wolne od Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et a/.5) lub

b) pochodzą z jednego z kantonów Szwajcarii: Berne (oprócz obszarów: Signau i Trachselwald), Fribourg, Grisons, Vaud, Valais, lub

Molise; Piedmont; Sardinia; Sici-ly; Tuscany; Trentino-Alto Adige: prowincja autonomiczna Trento; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto: oprócz w prowincji Rovigo obszarów: Rovigo, Polesella, Villa-marzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecen-ta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Ro-vigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosa-ro, Canaro, Lusia, Pincara, Stien-ta, Gaiba, Salara i w prowincji Padova obszarów: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Ve-scovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi i w prowincji Verona obszarów: Palu, Roverchiara, Le-gnago, Castagnaro, Ronco alTAdige, Villa Bartolomea, Op-peano, Terrazzo, Isola Rizza, An-giari). Republika Austrii (Bur-genland, Carinthia, Lower Austria, Tlrol [dystrykt administracyjny Lienz], Styria, Vienna), Republika Portugalska, Republika Finlandii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie), Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Słowenii, Republika Słowacka

c) pochodzą ze strefy chronionej, wymienionej w tym punkcie w kolumnie 3, lub

d) zostały poddane zabiegom kwarantannowym przed przemieszczeniem.

22. Rośliny gatunku Allium porrum L. oraz z rodzajów: Apium L, Beta L, inne niż wymienione w pkt 25 oraz rośliny przeznaczone na paszę dla zwierząt, gatunków: Brassica napus L, Brassica rapa L. i z rodzaju Daucus L, inne niż rośliny przeznaczone do sadzenia

a) przesyłka lub partia roślin nie powinna zawierać wagowo więcej niż 1 % ziemi lub

Republika Francuska (Britan-ny), Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Republika Litewska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)

b) rośliny są przeznaczone do przetwarzania w miejscach posiadających urzędowo zatwierdzone urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, zapewniające nierozprzestrze-nianie się BNYW.

23. Rośliny gatunku Beta vulgaris L. przeznaczone do sadzenia, inne niż nasiona

a) oprócz wymagań wymienionych w pkt 22, w części A w dziale 1 w pkt 35.1 i 35.2 oraz w dziale 2 w pkt 25, urzędowe potwierdzenie, że rośliny:

Republika Francuska (Britan-ny). Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Republika Litewska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)”

aa) zostały poddane urzędowym badaniom i w wyniku tych badań zostały uznane za wolne od BNYW lub
— rosły na obszarze, na którym występowanie BNYW nie zostało stwierdzone lub
— rosły w gruncie lub w podłożu uprawowym poddanym urzędowym badaniom i uznanym za wolne od BNYW w wyniku tych badań oraz
— zostały z nich pobrane próby, które poddano badaniom i w ich wyniku uznano je za wolne od BNYW,

b) jednostka posiadająca taki materiał powiadamia o tym służbę ochrony roślin.


— pkt 25—27.2 otrzymują brzmienie:


„25. Rośliny gatunku Beta vulgaris L. przeznaczone do przetwarzania Urzędowe potwierdzenie, że: Republika Francuska (Britan-ny). Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Republika Litewska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)

a) rośliny są przemieszczane w sposób zapewniający nie-rozprzestrzenianie się BNYW i są przeznaczone do przetwarzania w miejscach wyposażonych w urzędowo zatwierdzone urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, zapewniające nierozprzestrzenianie się BNYW lub

b) rośliny byty uprawiane na obszarze, na którym występowanie BNYW nie zostało stwierdzone.

26. Ziemia osypowa oraz niesterylizowane odpady buraczane (Beta vulgaris L.)

Urzędowe potwierdzenie, że ziemia lub odpady: Republika Francuska (Britan-ny), Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Republika Litewska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)

a) były poddane zabiegowi zwalczającemu BNYW lub

b) są przeznaczone do wysyłki do miejsc, w których zostaną unieszkodliwione w urzędowo zatwierdzony sposób, lub

c) pochodzą z roślin Beta vulgaris uprawianych na obszarze, na którym występowanie BNYW nie zostało stwierdzone.27.1. Nasiona buraka gatunku Beta vulga-ris L, w tym nasiona buraka pastewnego Oprócz wymagań w zakresie obrotu materiałem siewnym buraka, urzędowe potwierdzenie, że: Republika Francuska (Britan-ny). Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Republika Litewska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)

a) materiał siewny kategorii elitarny oraz kategorii kwalifikowany spełnia wymagania w zakresie jakości materiału siewnego określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego (Dz. U. Nr 59, poz. 565 i Nr 198, poz. 2044 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 388) lub

b) w przypadku materiału siewnego niezakwalifikowanego ostatecznie, materiał ten:

— spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz zakresu etykietowania i plombowania materiału siewnego, rodzajów opakowań materiału siewnego oraz sposobów ich zabezpieczania (Dz. U. Nr 60, poz. 526) oraz

— zostanie poddany procesowi mającemu na celu doprowadzenie go do stanu odpowiadającego wymaganiom jakościowym dla materiału siewnego, określonym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania oraz jakości materiału siewnego, w zakładzie wyposażonym w urzędowo zatwierdzone i kontrolowane urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, zapewniające nie-rozprzestrzenianie się BNYW,

c) nasiona pochodzą z uprawy na obszarze, na którym występowanie BNYW nie zostało stwierdzone.

27.2. Nasiona warzyw gatunku Beta vulga-ris L. Oprócz wymagań w zakresie obrotu materiałem siewnym warzyw, urzędowe potwierdzenie, że:

Republika Francuska (Britan-ny). Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Republika Litewska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)”

a) zawartość zanieczyszczeń w przetworzonych nasionach nie przekracza wagowo 0,5 %; dlanasion otoczkowanych wymaganie to powinno być spełnione przed otoczkowaniem lub

b) w przypadku nasion nieprzetworzonych, nasiona: — są urzędowo pakowane w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się BNYW oraz

— są przeznaczone do przetworzenia, przy zachowaniu wymagań, o których mowa w lit. a, oraz zostaną dostarczone do zakładu przetwórczego wyposażonego w urzędowo zatwierdzone i kontrolowane urządzenia do unieszkodliwiania odpadów, zapobiegające rozprzestrzenianiu się BNYW, lub

c) nasiona zostały zebrane z roślin uprawianych na obszarze, na którym występowanie BNYW nie zostało stwierdzone.


— pkt 30 i 31 otrzymują brzmienie:


„30. Używane maszyny rolnicze

a) powinny być oczyszczone oraz wolne od ziemi i resztek roślinnych, w przypadku gdy są przemieszczane do miejsc produkcji, w których są uprawiane buraki, lub

Republika Francuska (Britan-ny), Republika Finlandii, Irlandia, Republika Portugalska (Azores), Republika Litewska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna)

b) powinny pochodzić z obszarów, na których występowanie BNYW nie zostało stwierdzone.

31. Owoce z rodzajów: Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf. i owoce mieszańców tych rodzajów, pochodzące z Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej (z wyjątkiem Korsyki), Republiki Cypryjskiej lub Republiki Włoskiej

Oprócz wymagań wymienionych w części A w dziale 2 w pkt 30.1: a) owoce powinny być pozbawione szyputek oraz liści lub

Republika Grecka, Republika Francuska (Corsica), Republika Portugalska, Republika Malty”

b) owoce z liśćmi lub szypułkami powinny być zaopatrzone w urzędowe potwierdzenie, że zostały zapakowane w zamknięte i urzędowo zaplombowane opakowania, które pozostaną zaplombowane w czasie transportu przez strefę chronioną wymienioną w tym punkcie w kolumnie 3 oraz są opatrzone znakiem umożliwiającym ich identyfikację; informację o znaku umieszcza się w paszporcie roślin.


c) w części B tabela 2 otrzymuje brzmienie:

„Tabela 2

Wykaz stref chronionych


Organizm szkodliwy Nazwa strefy chronionej Oznaczenie strefy

1

2

3

Anthonomus grandis (Boh.) Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii (Andalusia, Ca-talonia, Extremadura, Murcia, N/alencia)

<a)1

Bemisia tabaci Genn. (populacje europejskie) Irlandia, Republika Portugalska (Alentejo, Azores, Beira Interior, Beira Litoral, Entre Douro e Minho, Madeira, Riba-tejo e Oeste i Trśs-os-Montes), Republika Finlandii, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (a)2
Cephalcia lariciphila (Klug.) Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspa Jersey) (a)3
Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) Republika Cypryjska* (a)3.1
Dendroctonus micans Kugelan Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspa Jersey) (a)4
Gilpinia hercyniae (Hartig) Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspa Jersey) (a)5
Globodera pallida (Stone) Behrens Republika Łotewska*, Republika Słowenii*, Republika Słowacka*, Republika Finlandii (a)6
Gonipterus scutellatus Gyll Republika Grecka, Republika Portugalska (Azores) (a)7
Ips amitinus Eichhof Republika Grecka, Republika Francuska (Corsica), Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (a)8
Ips cembrae Heer Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna i Wyspa Man) (a)9
Ips duplicatus Sahlberg Republika Grecka, Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (a)10
Ips sexdentatus Bórner Irlandia, Republika Cypryjska*, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna i Wyspa Man) (a)11
Ips typographus Heer Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (a)12
Leptinotarsa decemlineata Say Królestwo Hiszpanii (Ibiza i Menorca), Irlandia, Republika Cypryjska*, Republika Malty*, Republika Portugalska (Azores i Madeira), Republika Finlandii (dystrykty Aland, Hame, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusi-maa), Królestwo Szwecji (okręgi: Blekinge, Gotland, Hal-land. Kalmar i Skśne), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (a)13
Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna) (a)H
Sternochetus mangiferae Fabricius Królestwo Hiszpanii (Granada i Malaga), Republika Portugalska (Alentejo, Algan/e i Madeira) (a)15
Thaumetopoea pityocampa (Den. Królestwo Hiszpanii (Ibiza) (a)16
et Schiff.)
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii, Republika Portugalska (b)1
Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Królestwo Hiszpanii, Republika Estońska**, Republika Francuska (Corsica), Irlandia*, Republika Włoska (Abruzzi; Apulia*; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Ro-magna*: prowincje Forlf-Cesena, Parma, Piacenza i Rimini; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardy*; Marche; Molise; Piedmont; Sardinia, Sicily; Trentino-Alto Adige*: prowincja autonomiczna Trento; Tuscany; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto*: oprócz w prowincji Rovigo obszarów: Ro-vigo, Polesella, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arqua Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobelio, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frassinelle Polesine, Villa-nova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Ba-gnolo di Po, Giacciano con Baruchella, Bosaro, Canaro, Lu-sia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara i w prowincji Padova obszarów: Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescova-na, S. Urbano, Boara Pisani, Masi i w prowincji Verona obszarów: Palu, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco alCAdige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari), Republika Łotewska*, Republika Litewska*, Republika Austrii* (Burgenland, Carinthia, Lower Austria, Tirol [dystrykt administracyjny Lienz], Styria, Vienna), Republika Portugalska, Republika Słowenii*, Republika Słowacka*, Republika Finlandii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna, Wyspa Man i Wyspy Normandzkie) (b)2
Cryphonectria parasitica (Murrill.) Barr. Republika Czeska, Królestwo Danii, Republika Grecka (Kreta i Lesbos), Irlandia, Królestwo Szwecji, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (z wyjątkiem Wyspy Man) (O01
Glomerella gossypii Edgerton Republika Grecka (c)1
Gremmeniella abietina (Lag.) Mo- Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Ir- (c)2
relet landii Północnej (Irlandia Północna)
Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller Irlandia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna) (06
Beet necrotic yellow vein virus Republika Francuska (Britanny), Irlandia, Republika Litewska*, Republika Portugalska (Azores), Republika Finlandii, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Irlandia Północna) (d)1
Tomato spotted wilt virus Republika Finlandii, Królestwo Szwecji (d)2
Citrus tristeza virus (izolaty europejskie) Republika Grecka, Republika Francuska (Corsica), Republika Malty*, Republika Portugalska (d)3

' Traci status strefy chronionej z dniem 31 marca 2006 r. Traci status strefy chronionej z dniem 31 marca 2007 r.”.

5) w załączniku nr 5 w części A:

a) w dziale I pkt 2.4 otrzymuje brzmienie:

„2.4. Nasiona i cebule gatunków: Allium ascalonicum L, Allium cepa L. oraz Allium schoenoprasum L. przeznaczone do sadzenia, rośliny gatunku Allium porrum L. przeznaczone do sadzenia, materiał siewny gatunku Medicago sativa L, materiał siewny kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany gatunków Helianthus annuus L. i Lycopersicon lycopersicum (L) Karsten ex Farw. oraz materiał siewny kategorii elitarny i kategorii kwalifikowany z rodzaju Phaseolus L”,

b) uchyla się dział III.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Komisji 2005/16/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniającej załączniki I do V do dyrektywy Rady nr 2000/29/WE w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2005, str. 19);

2) dyrektywy Komisji 2005/18/WE z dnia 2 marca 2005 r. zmieniającej dyrektywę 2001/32/WE w odniesieniu do niektórych chronionych stref narażonych na szczególne ryzyko dla zdrowia roślin we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 57 z 03.03.2005, str. 25).