ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie wzoru świadectwa dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych (Dz. U. Nr 62, poz. 572) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór świadectwa dostawy owoców i warzyw do przetwórstwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2004 r. (poz. 1836)

WZÓR

ŚWIADECTWO DOSTAWY OWOCÓW I WARZYW DO PRZETWÓRSTWA

(PDF)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).