ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie określenia wzoru paszportu konia i wzoru paszportu bydła 2)

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 1 oraz art. 19 ust. 7 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór paszportu:

1) konia rasy pełnej krwi angielskiej, czystej krwi arabskiej albo kuca szetlandzkiego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) konia rasy innej niż wymienione w pkt 1, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 2. Określa się wzór paszportu bydła, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 3. Paszporty bydła mogą być wydawane na drukach według wzoru określonego w dotychczasowych przepisach do czasu wyczerpania zapasów tych druków.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie oznakowania owiec, kóz oraz świń, paszportów koni, prowadzenia rejestrów i ksiąg rejestracji (Dz. U. Nr 112, poz. 1063) oraz rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania bydła, paszportów bydła, prowadzenia rejestru bydła i księgi rejestracji stada bydła (Dz. U. Nr 131, poz. 1114) w zakresie uregulowanym w niniejszym rozporządzeniu.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2004 r. (poz. 2083)

Załącznik nr 3

WZÓR

PASZPORT BYDŁA

(PDF)1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2)  Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

– decyzji nr 93/623/EWG z dnia 20 października 1993 r. ustanawiającej dokument identyfikacyjny (paszport) towarzyszący rejestrowanym koniowatym (Dz. Urz. WE L 298 z 03.12.1993 r.),

– decyzji nr 2000/68/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. zmieniającej decyzję 93/623/EWG oraz ustanawiającej identyfikację hodowlanych i rzeźnych zwierząt z rodziny koniowatych (Dz. Urz. WE L 23 z 28.01.2000 r.).