ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127) zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wprowadza się zakaz:

1) organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków;

2) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia zwierząt, o których mowa w pkt 1, na targowiskach;

3) utrzymywania kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na otwartej przestrzeni.

§ 2. 1. Kury, kaczki i gęsi inne niż wymienione w ust. 2, indyki, przepiórki, perlice, gołębie, bażanty i kuropatwy mogą być utrzymywane na otwartej przestrzeni jedynie w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

2. Kaczki i gęsi w zakładzie hodowli zarodowej lub zakładzie reprodukcyjnym, strusie oraz inne bezgrzebieniowce mogą być utrzymywane na otwartej przestrzeni, jeżeli:

1) zostały trwale oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację;

2) będą przebywały na otwartej przestrzeni nie dłużej niż 6 godzin dziennie;

3) ich karmienie i pojenie odbywa się w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami;

4) podmiot prowadzący zakład zapewni:

a) stały dozór uniemożliwiający kontakt kaczek, gęsi, strusi oraz innych bezgrzebieniowców z dzikimi ptakami,

b) że kaczki, gęsi, strusie oraz inne bezgrzebieniowce przebywające na otwartej przestrzeni nie będą miały dostępu do otwartych zbiorników wodnych,

c) stosowanie urządzeń do odstraszania dzikich ptaków,

d) że lekarz weterynarii będzie przeprowadzał badanie kliniczne ptaków w stadzie raz w miesiącu, przy czym pierwsze badanie zostanie przeprowadzone przed rozpoczęciem utrzymywania ptaków na otwartej przestrzeni,

e) że będzie przeprowadzane badanie laboratoryjne w kierunku wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu wywołanej wirusem grypy A podtyp H5 i H7 co najmniej co 2 miesiące, przy czym pierwsze badanie zostanie przeprowadzone przed rozpoczęciem utrzymywania ptaków na otwartej przestrzeni.

3. Podmiot prowadzący zakład hodowli zarodowej lub zakład reprodukcyjny oraz utrzymujący strusie i inne bezgrzebieniowce:

1) zamierzający utrzymywać ptaki w sposób określony w ust. 2, informuje o tym powiatowego lekarza weterynarii przed rozpoczęciem takiego utrzymywania, podając miejsce oraz liczbę utrzymywanych ptaków;

2) przekazuje informację o wynikach badań, o których mowa w ust. 2 pkt 4 lit. d i e, powiatowemu lekarzowi weterynarii niezwłocznie po ich otrzymaniu.

4. Badanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. e, przeprowadza się na próbkach pobranych przez lekarza weterynarii, co najmniej od:

1) 15 ptaków z każdego stada — w przypadku kaczek i gęsi,

2) 1 ptaka w stadzie liczącym do 10 sztuk, 10 % ptaków w stadzie liczącym powyżej 10 sztuk i 20 % ptaków w stadzie liczącym powyżej 50 sztuk — w przypadku strusi oraz innych bezgrzebieniowców

— w krajowym laboratorium referencyjnym, w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej, prowadzącym badania w tym kierunku.

5. Gołębie mogą być wypuszczane jedynie na loty treningowe lub na loty konkursowe, jeżeli:

1) są utrzymywane oddzielnie od innych ptaków;

2) ich karmienie i pojenie odbywa się w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami.

§ 3.1. Dopuszcza się, po uzyskaniu zgody powiatowego lekarza weterynarii, zorganizowanie targu, wystawy, pokazu lub konkursu z udziałem żywych ptaków.

2.  Powiatowy lekarz weterynarii wyraża zgodę, o której mowa w ust. 1, jeżeli:

1) podmiot zamierzający zorganizować targ, wystawę, pokaz lub konkurs z udziałem żywych ptaków przedstawi wykaz powiatów, z których będą pochodzić ptaki, z udziałem których zostanie zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs;

2) przeprowadzona przez niego analiza ryzyka wykaże, że zorganizowanie targu, wystawy, pokazu lub konkursu z udziałem żywych ptaków nie spowoduje zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu.

3.  Powiatowy lekarz weterynarii przeprowadza analizę ryzyka, biorąc pod uwagę status epizootyczny miejsca, w którym ma być zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs z udziałem żywych ptaków, oraz miejsc pochodzenia tych ptaków, w szczególności:

1) czy miejsca te znajdują się na szlaku migracyjnym ptaków;

2) jaka jest odległość tych miejsc od miejsc, w których może gromadzić się ptactwo wodne;

3) gdzie są zlokalizowane zakłady drobiu lub fermy drobiu;

4) jaka jest częstotliwość przemieszczania drobiu lub innych ptaków utrzymywanych przez człowieka oraz jaka jest częstotliwość przemieszczania się osób i pojazdów między zakładami drobiu lub fermami drobiu.

4. Powiatowy lekarz weterynarii, przeprowadzając analizę ryzyka w zakresie dotyczącym miejsc pochodzenia żywych ptaków, z udziałem których ma być zorganizowany targ, wystawa, pokaz lub konkurs, bierze pod uwagę informacje o statusie epizootycznym tych miejsc, przekazane mu przez właściwych miejscowo powiatowych lekarzy weterynarii.

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2005 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U. Nr 203, poz. 1688, z późn. zm. 2) ).

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 223, poz. 1920 i Nr 248, poz. 2100 oraz z 2006 r. Nr 26, poz. 198 i Nr 50, poz. 369.