ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej 2)

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 i Nr 91, poz. 877) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wysokość opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, z wyjątkiem badań laboratoryjnych, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Wysokość opłat za badania laboratoryjne wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

2. W przypadku przeprowadzania badań laboratoryjnych niewymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia pobiera się opłaty w wysokości opłat za badania zbliżone pod względem zużycia odczynników i pracochłonności.

§ 3.Do opłat za czynności wymienione w poz. 1, 2, 3 i 23 załącznika nr 1 do rozporządzenia dolicza się koszty:

1) użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i materiałów medycznych;

2) dojazdu do miejsca wykonania czynności, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu ustalonych zgodnie z przepisami w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, zwanych dalej „kosztami dojazdu”;

3) wykonanych badań laboratoryjnych w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Do opłat za czynności wymienione w poz. 5 i 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia dolicza się koszty badań laboratoryjnych w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Do opłat za czynności wymienione w poz. 30 i 31 załącznika nr 1 do rozporządzenia dolicza się koszty:

1) użytych produktów leczniczych weterynaryjnych lub materiałów medycznych;

2) dojazdu.

§ 6. Do opłat za czynności wymienione w poz. 8, 10, 22 i 33 załącznika nr 1 do rozporządzenia dolicza się koszty dojazdu, z tym że w przypadku nadzoru nad ubojem, o którym mowa w poz. 8 załącznika nr 1 do rozporządzenia – w razie dojazdu do rzeźni o małej zdolności produkcyjnej.

§ 7. Do opłat za czynności wymienione w poz. 27 załącznika nr 1 do rozporządzenia dolicza się koszty przemieszczenia na statek.

§ 8. Opłaty wymienione w poz. 10 załącznika nr 1 do rozporządzenia obejmują powiększenie, o którym mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.

§ 9. Opłatę za czynności wymienione w poz. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia ponosi podmiot dokonujący wywozu lub wprowadzający zwierzęta do handlu, a w przypadku przemieszczania koniowatych – w innym celu ich posiadacz.

§ 10. W przypadku gdy w zakładzie odbywa się rozbiór i przetwórstwo mięsa, opłatę za nadzór nad rozbiorem i przetwórstwem mięsa pobiera się za każdą tonę mięsa wprowadzanego do rozbioru, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Opłaty za nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych, o którym mowa w poz. 7–9 załącznika nr 1 do rozporządzenia, ponosi przedsiębiorca prowadzący rzeźnię.

2. Opłaty za badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub mięsa zwierząt łownych po ich odstrzeleniu przeznaczonych na użytek własny ponosi właściciel zwierzęcia.

3. Opłaty za nadzór nad rozbiorem mięsa lub przetwórstwem mięsa ponosi przedsiębiorca prowadzący rzeźnię, zakład rozbioru mięsa lub zakład przetwórstwa mięsa.

4. Opłaty za oględziny tusz zwierząt łownych lub badanie mięsa zwierząt łownych ponosi przedsiębiorca prowadzący punkt skupu zwierząt łownych lub zakład przetwórstwa dziczyzny.

5. W przypadku badań monitoringowych opłaty ponosi przedsiębiorca prowadzący rzeźnię, zakład obróbki lub przetwórstwa produktów akwakultury, zakład przetwórstwa mleka, zakład przetwórstwa jaj lub zakład przetwórstwa miodu.

6. W przypadku przedsiębiorców prowadzących więcej rodzajów działalności niż jedna w tym samym zakładzie, pobiera się opłatę stanowiącą sumę opłat za poszczególne czynności wykonane przez Inspekcję Weterynaryjną.

§ 12. Opłaty za nadzór nad przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego ponosi przedsiębiorca prowadzący chłodnię, stanowiącą odrębny zakład.

§ 13. Opłaty za nadzór nad:

1) wyładunkiem ze statku rybackiego lub pierwszą sprzedażą produktów rybołówstwa ponosi pierwszy nabywca tych produktów;

2) obróbką lub przetwórstwem, lub przechowywaniem produktów rybołówstwa lub produktów akwakultury, ponosi przedsiębiorca prowadzący zakład obróbki, zakład przetwórstwa lub chłodnię.

§ 14. W przypadku gdy w zakładzie odbywa się obróbka produktów rybołówstwa lub produktów akwakultury i ich przetwarzanie, opłatę za nadzór nad obróbką i przetwórstwem tych produktów pobiera się za każdą tonę produktów wprowadzonych do obróbki, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 15. 1. Opłatę za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej ponosi osoba odpowiedzialna za przesyłkę, w posterunku weterynaryjnej kontroli granicznej.

2. Za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów, środków żywienia zwierząt, słomy i siana, przewożonych przez terytorium Unii Europejskiej, pobiera się opłatę w wysokości 40% opłaty wymienionej w poz. 5 i 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

§ 16. Opłatę za przeprowadzenie kontroli statku przetwórni lub statku rybackiego za granicą ponosi armator statku.

§ 17. Opłatę za nadzór nad wyładowywaniem produktów rybołówstwa ze statku rybackiego lub statku przetwórni pływającego pod banderą państwa trzeciego i za kontrolę tych statków ponosi armator statku lub jego przedstawiciel.

§ 18. Opłaty za nadzór nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, a także wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt ponosi podmiot prowadzący działalność w zakresie miejsc gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt.

§ 19. 1. Opłaty za nadzór lub badania, o których mowa w poz. 7–9, 11–21, 24–26 załącznika nr 1 do rozporządzenia, obejmują nadzór nad przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wystawianie wymaganych świadectw zdrowia, z wyjątkiem nadzoru, o którym mowa w poz. 29 załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. Za badania laboratoryjne niezbędne do wydania świadectwa zdrowia, a wynikające ze szczególnych wymagań państwa, do którego jest przeznaczony produkt, pobiera się opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 20. Opłaty za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną są:

1) pobierane w miejscu wykonania czynności, jeżeli są wnoszone gotówką;

2) wnoszone na rachunek bankowy wskazany przez powiatowego lekarza weterynarii, z tym że w przypadku opłat:

a) za przeprowadzenie weterynaryjnej kontroli granicznej – wskazany przez granicznego lekarza weterynarii,

b) za usługowe badania laboratoryjne – wskazany przez wojewódzkiego lekarza weterynarii

– jeżeli są wpłacane przelewem.

§ 21. 1. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje corocznie Komisji Europejskiej informacje dotyczące pobieranych opłat, przeliczonych według kursu euro do złotego 3) .

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, Główny Lekarz Weterynarii przekazuje na podstawie informacji o pobieranych opłatach, przekazanych przez powiatowych lekarzy weterynarii za każdy rok, w formie zbiorczej, wojewódzkim lekarzom weterynarii, w terminie do 15 marca następnego roku.

3. Informacje dotyczące pobieranych opłat, przekazywane przez powiatowych lekarzy weterynarii, wojewódzcy lekarze weterynarii oraz graniczni lekarze weterynarii przekazują za każdy rok, w formie zbiorczej, Głównemu Lekarzowi Weterynarii, w terminie do 31 marca następnego roku.

§ 22. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. (poz. 1019)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy 85/73/EWG w sprawie finansowania badania i kontroli sanitarnej świeżego mięsa, w tym drobiowego (Dz. Urz. WE L 32 z dnia 05.02.1985 r., z późn. zm.) . Dane dotyczące ogłoszenia dyrektywy, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej, dotyczą ogłoszenia tej dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

3) Kurs wymiany waluty krajowej w euro jest kursem publikowanym corocznie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, seria C, pierwszego dnia roboczego miesiąca września.