ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 48, poz. 388, z późn. zm. 3) ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6c pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) tiret drugie, wynosi 406 337 663 euro.”;

2) w § 8 ust. 1—3 otrzymują brzmienie:

„1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone:

1) w ramach działania: modernizacja gospodarstw rolnych lub

2) w danym roku w ramach działania:

a) różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej lub

b) tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, lub

c) odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych, lub

d) zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej

— zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające określoną w rozporządzeniu wysokość odpowiedniego limitu środków, niezwłocznie informuje się o tym, w formie pisemnej, pouczając o sposobie postępowania z tymi wnioskami.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się zgodnie z trybem określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1.

3. Jeżeli warunki przyznania pomocy finansowej są spełnione, operacje objęte wnioskami, o których mowa w ust. 1, umieszcza się na liście w kolejności, zgodnie z którą przysługuje pomoc finansowa, określonej w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w ust. 1.”;

3) uchyla się § 8a;

4) w § 10a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Odmowa przyznania pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1, następuje w terminie 40 dni od dnia wydania przez Komisję Europejską decyzji w sprawie zmiany Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 dotyczącej liczby beneficjentów działania: renty strukturalne, z tym że jeżeli decyzja ta nie zostanie wydana w terminie do dnia 31 marca 2011 r., odmowa przyznania pomocy finansowej następuje w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.”;

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabela V. Renty strukturalne otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie przyznania pomocy finansowej w ramach działań: różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej i odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzenie instrumentów zapobiegawczych, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, wszczętych w 2010 r. i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej złożone w ramach działania: renty strukturalne zawierają zapotrzebowanie na środki, którego część stanowiąca sumę środków, jakie maksymalnie miałyby być wypłacone danemu wnioskodawcy przez okres 52 miesięcy, przekracza wysokość odpowiedniego limitu środków, określoną w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, a które mieści się w limicie środków określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, przyznaje się pomoc finansową, po podaniu przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do publicznej wiadomości, na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, informacji o kolejności wnioskodawców, którym będzie przysługiwała renta strukturalna, o której mowa w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania: renty strukturalne objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490 i Nr 148, poz. 993.

3)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 72, poz. 626, Nr 133, poz. 1100 i Nr 193, poz. 1494 oraz z 2010 r. Nr 86, poz. 557, Nr 147, poz. 985 i Nr 160, poz. 1077.