ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2006 r. w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 193, poz. 1425 oraz z 2008 r. Nr 108, poz. 692) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zwolnienie przedsiębiorstwa sektora spożywczego z obowiązku, o którym mowa w załączniku III w:

a) sekcji I w rozdziale II w ust. 6,

b) sekcji II w rozdziale II w ust. 6 w lit. b;”;

2) w § 5 uchyla się pkt 1;

3) uchyla się § 6;

4) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 3, 4, 9 i 10, § 2 pkt 1 i 4—7, § 3, § 5 pkt 3–5, a także § 7—10, wydaje się z urzędu.”;

5) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Decyzje administracyjne, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 5—8 i 11—22, § 2 pkt 1a—3, § 4, § 4a oraz § 5 pkt 2 i 6, wydaje się na wniosek przedsiębiorstwa sektora spożywczego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Składany do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia zakładu wniosek, o którym mowa w ust. 1 lub 2, zawiera:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

2) weterynaryjny numer identyfikacyjny zakładu lub — jeżeli przedsiębiorstwo sektora spożywczego nie posiada tego numeru — zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności zawierające numer identyfikacyjny albo jeden z dokumentów, o których mowa w art. 21 ust. 3 pkt 1–3 i 5—7 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Do wniosku o wydanie decyzji administracyjnej, o której mowa w § 1 pkt 6, dołącza się kopię umowy zawartej między przedsiębiorstwem sektora spożywczego a podmiotem świadczącym usługi w zakresie czyszczenia, mycia i dezynfekcji środków transportu zwierząt przeznaczonych do uboju, która określa zakres i miejsce wykonywania tych czynności oraz z której wynika, że miejsca i urządzenia przeznaczone do czyszczenia, mycia i dezynfekcji środków transportu zwierząt przeznaczonych do uboju są przystosowane do wykonywania tego typu czynności.”.

§ 2. Do postępowań w sprawach zwolnienia przedsiębiorstwa sektora spożywczego z obowiązku, o którym mowa w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 64, poz. 429, z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 214, poz. 1346 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 81, poz. 528.