ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości opłat za pobranie urzędowych prób i dokonanie oceny materiału siewnego oraz za dokonanie oceny tożsamości odmianowej

Na podstawie art. 52 ust. 7 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się opłaty za działania urzędowe w zakresie oceny materiału siewnego polegające na:

1) ocenie polowej materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych na plantacjach nasiennych, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) ocenie materiału szkółkarskiego, w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) pobraniu prób materiału siewnego do oceny laboratoryjnej i oceny tożsamości odmianowej, w wysokości określonej w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

4) ocenie laboratoryjnej i ocenie cech zewnętrznych roślin rolniczych i warzywnych, w wysokości określonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia;

5) ocenie tożsamości odmianowej roślin rolniczych i warzywnych, w wysokości określonej w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 2. Tracą moc rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1) z dnia 24 grudnia 2003 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie oceny tożsamości odmianowej, sposobu oraz terminu ich uiszczania (Dz. U. z 2004 r. Nr 15, poz. 141);

2) z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za ocenę i pobieranie próbek do oceny materiału siewnego (Dz. U. Nr 40, poz. 369).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 grudnia 2006 r. (poz. 32)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639 i Nr 126, poz. 877.