ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie opłat za badanie odrębności, wyrównania i trwałości, badanie wartości gospodarczej odmiany, udostępnianie raportu końcowego z badania odrębności, wyrównania i trwałości, złożenie wniosku o wpis i przedłużenie okresu wpisu oraz wpis i utrzymanie odmiany w rejestrze odmian

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz. 1299, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) stawki opłat za:

a) złożenie wniosku o dokonanie wpisu odmiany do rejestru odmian, zwanego dalej „krajowym rejestrem”,

b) badanie odrębności, wyrównania i trwałości,

c) badanie wartości gospodarczej odmiany,

d) wpis odmiany do krajowego rejestru,

e) utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze,

f) złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu odmiany w krajowym rejestrze,

g) udostępnienie raportu końcowego z badania odrębności, wyrównania i trwałości;

2) sposób uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1;

3) termin uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1.

§ 2. Stawki opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Opłaty, o których mowa w § 1 pkt 1, wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, z podaniem tytułu opłaty oraz gatunku i odmiany rośliny, za którą opłata jest uiszczana.

§ 4. 1. Za pierwszy i każdy następny sezon wegetacyjny, w którym przeprowadza się badanie odrębności, wyrównania i trwałości oraz badanie wartości gospodarczej odmiany, opłatę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o terminie rozpoczęcia badania.

2. Jeżeli hodowca zgłasza do krajowego rejestru odmianę o różnym przeznaczeniu dla kilku kierunków użytkowania i powoduje to konieczność przeprowadzenia oddzielnych serii doświadczeń dla każdego z nich, opłatę za badanie wartości gospodarczej odmiany wnosi się za każdą serię doświadczeń związaną z kierunkami użytkowania, zgłoszonymi przez hodowcę.

§ 5. 1. Opłatę za wpis odmiany do krajowego rejestru oraz opłatę za pierwszy rok kalendarzowy utrzymania odmiany w krajowym rejestrze wnosi się w terminie 60 dni od dnia doręczenia decyzji o wpisaniu odmiany do krajowego rejestru.

2. Za każdy następny rok kalendarzowy utrzymania odmiany w krajowym rejestrze opłatę wnosi się do końca czerwca każdego roku następującego po roku, w którym wydano decyzję o wpisaniu odmiany do krajowego rejestru.

3. Nie wnosi się opłaty:

1) za utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze za dany rok kalendarzowy, jeżeli odmiana została skreślona z krajowego rejestru w pierwszym półroczu;

2) za pierwszy rok kalendarzowy utrzymania odmiany w krajowym rejestrze, jeżeli odmiana została skreślona z krajowego rejestru na wniosek hodowcy przed upływem terminu wniesienia tej opłaty.

4. Opłatę za utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze w przypadku odmian zachowywanych przez kilku hodowców wnosi każdy z tych hodowców.

§ 6. Opłatę za udostępnienie raportu końcowego z badania odrębności, wyrównania i trwałości wnosi się w terminie 60 dni od dnia wystania tego raportu.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie stawek opłat za złożenie wniosku o dokonanie wpisu odmiany do krajowego rejestru, badanie odrębności, wyrównania i trwałości lub wartości gospodarczej odmiany, wpis do krajowego rejestru i utrzymanie odmiany w krajowym rejestrze, złożenie wniosku o przedłużenie okresu wpisu (Dz. U. Nr 40, poz. 368).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 92, poz. 639 i Nr 126, poz. 877.