ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie terminów składania wniosków o wypłatę płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych, terminu wypłaty tych płatności oraz sposobu ich dokonywania

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 i Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115) zarządza się, co następuje:

§ 1. Producent rolny dostarczający na podstawie umowy kontraktacji ziemniaki skrobiowe producentowi skrobi ziemniaczanej, zwany dalej „producentem ziemniaków skrobiowych”, składa wniosek o wypłatę płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych:

1) w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku gospodarczego — po zakończeniu realizacji wszystkich dostaw w danym roku gospodarczym, albo

2) w terminach:

a) do dnia 31 grudnia danego roku gospodarczego — za ziemniaki dostarczone od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku gospodarczego, i

b) do dnia 30 kwietnia danego roku gospodarczego — za ziemniaki dostarczone od dnia 30 listopada danego roku gospodarczego do zakończenia realizacji wszystkich dostaw w danym roku gospodarczym.

§ 2. Przyznaną producentowi ziemniaków skrobiowych kwotę płatności za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach skrobiowych Agencja Rynku Rolnego wypłaca na rachunek bankowy wskazany we wniosku o wypłatę tej płatności, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).