ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie opinii o wyrobie, opinii o przedłużeniu ważności wpisu do Rejestru, dokonanie zmian w opinii o wyrobie stosowanym w medycynie weterynaryjnej oraz za przeprowadzenie badań

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach stosowanych w medycynie weterynaryjnej (Dz. U. Nr 93, poz. 893) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłat za:

1) wydanie opinii o wyrobie – 1 200 zł;

2) wydanie opinii o przedłużeniu ważności wpisu do Rejestru – 500 zł;

3) zmiany w opinii o wyrobie dotyczące zmiany parametru wyrobu – 500 zł.

§ 2. Ustala się wysokość opłat za:

1) przegląd i ocenę dokumentacji oraz wykonanie badania potwierdzającego skuteczność wyrobów do diagnostyki in vitro chorób zakaźnych zwierząt, w tym zoonoz, oraz pozostałości substancji niepożądanych w tkankach, które służą do wykrycia:

a) jednego czynnika, patogenu lub jednego rodzaju przeciwciał – 3 000 zł,

b) więcej niż jednego czynnika patogenu lub przeciwciała, którą stanowi iloczyn kwoty 3 000 zł i liczby czynników, patogenów lub przeciwciał;

2) badanie trwałości i użyteczności narzędzi i przyrządów do badania mięsa zwierząt rzeźnych, w tym:

a) noży, nożyczek, kubeczków, szczypczyków i pojemników – 1 000 zł,

b) rozdrabniaczy, trichomatów i stomacherów – 3 500 zł,

c) mieszadeł magnetycznych, mikroskopów, trychinoskopów, urządzeń elektronicznych typu trichotele, ultradźwiękowych aparatów do pomiaru grubości tkanki tłuszczowej, dla których wymagania jakościowe są zróżnicowane – 7 500 zł;

3) badania potwierdzające skuteczność wyrobów do diagnostyki in vitro do samodzielnego stosowania – 2 500 zł;

4) badania potwierdzające bezpieczeństwo, nieszkodliwość i skuteczność wyrobu, w którym wykorzystano pozbawione życia tkanki zwierzęce lub ich pochodne – zgodnie z jego przeznaczeniem – 6 000 zł.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).