ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu zwrotu składników majątkowych inwestycji lub jej wartości zrealizowanej w ramach programu operacyjnego

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

§ 1. W przypadku gdy z organizacji producentów owoców i warzyw występuje członek, w którego gospodarstwie dokonano inwestycji z funduszu operacyjnego, zrealizowanej w ramach programu operacyjnego, zwraca on:

1) składniki majątkowe zrealizowanej inwestycji albo

2) wartość zrealizowanej inwestycji pomniejszoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz wartość wkładu finansowego członka, jeżeli jest niemożliwy zwrot składników majątkowych zrealizowanej inwestycji

– w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wypowiedzenia członkostwa w tej organizacji.

§ 2. 1. Wartość zrealizowanej inwestycji, o której mowa w § 1 pkt 2, jest ustalana przez organizację producentów owoców i warzyw.

2. W przypadku określonym w § 1 pkt 2, środki finansowe stanowiące wartość inwestycji wpłaca się na wyodrębniony rachunek bankowy, na którym są gromadzone środki funduszu operacyjnego.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).