ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy utrzymywaniu zwierząt dzikich

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwierzęta dzikie utrzymuje się na terenie ogrodzonym.

2. Rodzaj i sposób ogrodzenia powinien:

1) być dostosowany do gatunku utrzymywanych zwierząt;

2) stanowić zabezpieczenie przed wydostawaniem się zwierząt z terenu, na którym są utrzymywane;

3) chronić zwierzęta przed drapieżnikami.

§ 2. 1. Zwierzęta dzikie, w zależności od potrzeb bytowych, utrzymuje się w budynku albo poza nim.

2. W budynku, o którym mowa w ust. 1, wydziela się pomieszczenia służące do:

1) utrzymywania zwierząt;

2) wykonywania zabiegów weterynaryjnych, pielęgnacyjnych i zootechnicznych;

3) izolacji zwierząt rannych lub chorych;

4) przetrzymywania środków dezynfekcyjnych, w ilości niezbędnej do przeprowadzenia doraźnej dezynfekcji.

3. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, powinno być suche i mieć powierzchnię dostosowaną do gatunku utrzymywanych zwierząt.

4. Materiały użyte do budowy budynków, w których utrzymuje się zwierzęta dzikie, nie mogą być szkodliwe dla tych zwierząt.

5. Podłogi, ściany, drzwi i okna budynków, ich wyposażenie oraz sprzęt, z którymi zwierzęta dzikie mają kontakt, powinny być:

1) wykonane z materiałów łatwych do czyszczenia i dezynfekcji;

2) pozbawione ostrych krawędzi, które mogłyby spowodować obrażenia u zwierząt.

§ 3. W przypadku gdy zwierzęta utrzymuje się w budynku, na terenie ogrodzonym wydziela się miejsce do składowania odchodów zwierzęcych i ściółki.

§ 4. Sprzęt przeznaczony do pojenia i żywienia zwierząt powinien być wykonany w sposób minimalizujący możliwość zakażenia wody lub paszy oraz zapewniający bezkonfliktowy dostęp zwierząt do wody i paszy.

§ 5. Zwierzętom dzikim utrzymywanym poza budynkiem zapewnia się schronienie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

§ 6. Osoby wykonujące czynności związane z obsługą zwierząt dzikich:

1) dokonują przynajmniej raz dziennie oględzin zwierząt;

2) niezwłocznie zapewniają zwierzętom chorym i rannym opiekę lekarza weterynarii;

3) używają obuwia i odzieży ochronnej.

§ 7. 1. Posiadacz zwierząt dzikich dokumentuje w formie pisemnej wszystkie przypadki zachorowania, leczenia i padnięcia zwierząt.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, przechowuje się przez 3 lata od dnia dokonania w niej wpisu.

§ 8. Przepisy rozporządzenia stosuje się do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 29, poz. 320, Nr 123, poz. 1350 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 97C oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 165, poz. 1590 i Nr 208, poz. 2020.