ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 października 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. Nr 178, poz. 1837 oraz z 2005 r. Nr 256, poz. 2150) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. W przypadku wystawienia świadectwa zdrowia, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego (Dz. U. Nr 109, poz. 751), w które zaopatruje się świnie wprowadzane do stad znajdujących się na terenie powiatów województwa lubuskiego, lekarzowi weterynarii przysługuje wynagrodzenie obejmujące część podstawową według stawki określonej w poz. 3 pkt 2 załącznika do rozporządzenia. Przepisy § 1 ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio.”;

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) w poz. 1:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Poz. Rodzaj czynności Stawka w zł

1

2

3

1 Przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, przeznaczonych do wywozu lub handlu, a w przypadku koniowatych również przemieszczania w innym celu, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia (w przypadku zarejestrowanych koniowatych, informacji o stanie ich zdrowia):

— w pkt 1 lit. b oraz c otrzymują brzmienie:


Poz. Rodzaj czynności Stawka w zł

1

2

3

b) świni, owcy, kozy
z tym że minimalna stawka za kontrolę nie może być niższa niż
c) cielęcia (do 6 miesięcy życia), źrebięcia (do 12 miesięcy życia)
z tym że minimalna stawka za kontrolę nie może być niższa niż

2,65
13,95
5,39
13,95

b) w poz. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Poz. Rodzaj czynności Stawka w zł

1

2

3

2 Przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia (w przypadku zarejestrowanych koniowatych — informacji o stanie ich zdrowia):

c) w poz. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:


Poz. Rodzaj czynności Stawka w zt

1

2

3

3

Badanie zwierząt umieszczanych na rynku krajowym, w przypadkach, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 5, art. 46 ust. 3 pkt 5 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm. 3) ), wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia:


§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 91b).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 23, poz. 188, Nr 33, poz. 289, Nr 163, poz. 1362 i Nr 178, poz. 1480 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045, Nr 170, poz. 1217 i Nr 171, poz. 1225.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1045 i Nr 249, poz. 1830.