ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie terminów składania oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska 2)

Na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wniosek o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska składa się w terminie:

1)  do dnia 15 sierpnia — w przypadku mieszanki dla ochrony środowiska przeznaczonej do siewu w sezonie jesiennym;

2)  do dnia 15 stycznia — w przypadku mieszanki dla ochrony środowiska przeznaczonej do siewu w sezonie wiosennym.

§ 2. Wzór wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska jest określony w załączniku do rozporządzenia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załącznik 1 Wzór — Wniosek


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

— dyrektywy Komisji 2010/60/UE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidującej pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego (Dz. Urz. UE L 228 z 31.08.2010, str. 10),

— dyrektywy Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2298, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3,t. 1, str. 55, z późn. zm.).