ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego programem Rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 173) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 78, poz. 470, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc jest przyznawana na pokrycie części udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych poniesionych w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu na rachunek bankowy.”;

2)  w § 6:

a)   w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) oryginał lub kopię umowy opatrzone na każdej stronie parafą wnioskodawcy i upoważnionego przedstawiciela podmiotu doradczego, a w przypadku jej zmiany — także oryginały lub kopie aneksów do tej umowy opatrzone na każdej stronie parafą tych podmiotów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji, albo oświadczenie o zobowiązaniu do zawarcia takiej umowy;”,

b)   uchyla się ust. 4;

3)  w § 9:

a)   w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wnioskodawca poniósł koszty kwalifikowalne usług doradczych i pozostałych kosztów tych usług niezaliczonych do kosztów kwalifikowalnych w formie rozliczenia bezgotówkowego przeprowadzonego poleceniem przelewu na rachunek bankowy, na których pokrycie ubiegał się o pomoc;”,

— uchyla się pkt 2,

b)   uchyla się ust. 4;

4)  w § 10:

a)   w ust. 1 uchyla się pkt 3,

b)   w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) faktury, rachunki lub inne równoważne dokumenty księgowe lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez upoważnionego pracownika Agencji wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu, potwierdzające poniesienie przez wnioskodawcę kosztów kwalifikowalnych usług doradczych i pozostałych kosztów tych usług niezaliczonych do kosztów kwalifikowalnych na których pokrycie ubiega się o pomoc;”,

— uchyla się pkt 2,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) oryginał lub kopię umowy opatrzone na każdej stronie parafą wnioskodawcy i upoważnionego przedstawiciela podmiotu doradczego, a w przypadku jej zmiany — także oryginały lub kopie aneksów do tej umowy opatrzone na każdej stronie parafą tych podmiotów, poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upoważnionego pracownika Agencji;”,

— uchyla się pkt 5;

5)  w § 11 uchyla się ust. 3.

§ 2. Do postępowań w sprawach dotyczących przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 65, poz. 416 i Nr 129, poz. 869 oraz z 2011 r. Nr 103, poz. 595.