ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” 1)

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2004 r. w sprawie Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006” (Dz. U. Nr 207, poz. 2116, z 2007 r. Nr 103, poz. 712 oraz z 2008 r. Nr 149, poz. 942) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w ust. 5, 5.1, 5.5, 5.6 i 5.7 w różnym przypadku wyrazy „Departament Certyfikacji i Poświadczeń Środków z Unii Europejskiej” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej”;

2) w załączniku nr 1 — „Zasady kwalifikacji wydatków w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”” ust. 2 „Okres kwalifikowalności kosztów w ramach Programu” otrzymuje brzmienie:

„2. Okres kwalifikowalności kosztów w ramach Programu

Okres kwalifikowalności kosztów w ramach Programu obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. Za koszty kwalifikowalne są uznawane koszty (wydatki) poniesione po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pomiędzy beneficjentem/odbiorcą ostatecznym a instytucją wdrażającą/beneficjentem końcowym lub po wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu do realizacji.

W ramach Działań:

1) 2.1. Budowa nowych statków rybackich,

2) 2.2. Modernizacja istniejących statków rybackich,

3) 3.1. Ochrona i rozwój zasobów wodnych,

4) 3.2. Chów i hodowla ryb,

5) 3.3. Rybacka infrastruktura portowa,

6) 3.4. Przetwórstwo i rynek rybny,

7) 3.5. Rybołówstwo śródlądowe.

8) 4.1. Rybołówstwo przybrzeżne,

9) 4.3. Znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne,

10) 4.6. Działania innowacyjne

— za koszty kwalifikowalne są uznawane również koszty (wydatki) poniesione przez wnioskodawcę po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. W przypadku odmowy udzielenia dofinansowania realizacji projektu wnioskodawcy nie przysługują roszczenia o zawarcie umowy o dofinansowanie projektu ani o zwrot kosztów poniesionych na jego realizację.

We wszystkich działaniach Programu niektóre koszty ogólne związane z przygotowaniem projektu lub niezbędnej dokumentacji, w tym koszty:

1) przygotowania dokumentacji technicznej projektu,

2) przygotowania dokumentacji ekonomicznej, kosztorysów, analiz ekonomicznych, planów przedsięwzięć, analiz rynkowych i marketingowych,

3) poniesione na wydanie zaświadczeń, pozwoleń i dokumentacji związanej z ich uzyskaniem,

4) obsługi geodezyjnej,

5) usług dotyczących przygotowania projektu,

6) nabycia patentów i licencji oraz wszystkie koszty ponoszone w związku z realizacją projektów w ramach Działania 5.1. Pomoc techniczna, mogą zostać uznane za koszty kwalifikowalne także w przypadku, gdy zostaną poniesione w okresie poprzedzającym podpisanie umowy albo wydanie decyzji, nie wcześniej jednak niż od dnia 1 stycznia 2004 r.”.

§ 2. Koszty (wydatki) poniesione przez beneficjentów/odbiorców ostatecznych po dniu 1 stycznia 2009 r. uznaje się za koszty kwalifikowalne, zgodnie z ust. 2 „Okres kwalifikowalności kosztów w ramach Programu” w załączniku nr 1 do Uzupełnienia Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004—2006”, stanowiącego załącznik do rozporządzenia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


1) Rozporządzenie stanowi wykonanie art. 1 decyzji Komisji K (2009) 1148 z dnia 18 lutego 2009 r. zmieniającej decyzje wymienione w załączniku w zakresie przedłużenia okresu kwalifikowalności wydatków dla programów operacyjnych objętych celem nr 1 w Polsce.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r. Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1370.