ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) podział środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013, zwanego dalej „Programem”:

a) na rok 2007 i na poszczególne województwa, w ramach działania modernizacja gospodarstw rolnych objętego Programem,

b) na rok 2008 i na poszczególne województwa, w ramach następujących działań objętych Programem:

— różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,

— ułatwianie startu młodym rolnikom,

— tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,

— podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,

— odnowa i rozwój wsi,

— poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów oraz gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi,

c) na rok 2008, w ramach działania zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej objętego Programem;

2) wysokość środków Programu na realizację działań, o których mowa w pkt 1 lit. b tiret pierwsze, trzecie i piąte, w ramach podejścia Leader;

3) tryb postępowania w sprawie przyznania pomocy finansowej w przypadku, gdy zapotrzebowanie na środki wynikające z wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań, o których mowa w pkt 1, przekracza wysokość limitów środków określoną w rozporządzeniu.

§ 2. Wysokość limitów środków na rok 2007 i na poszczególne województwa, przeznaczonych na przyznanie pomocy finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2007 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. Wysokość limitów środków na rok 2008 i na poszczególne województwa, przeznaczonych na przyznanie pomocy finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2008 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. Wysokość limitów środków na rok 2008, przeznaczonych na przyznanie pomocy finansowej dla wnioskodawców, którzy w 2008 r. złożyli wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, wynosi 318 266 666 euro.

§ 5. Wysokość limitów środków określoną w euro w § 4 oraz w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia przelicza się na złote według kursu ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny, obowiązującego w dniu:

1) 27 września 2007 r. — w przypadku wysokości limitów środków określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) 28 grudnia 2007 r. — w przypadku wysokości limitów środków określonej w § 4 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia w odniesieniu do działań wymienionych w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze—piąte;

3) 29 maja 2008 r. — w przypadku wysokości limitów środków określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia w odniesieniu do działania wymienionego w § 1 pkt 1 lit. b tiret szóste.

§ 6. W przypadku działań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze, trzecie i piąte, wysokość środków na ich realizację w ramach podejścia Leader wynosi zero.

§ 7. 1. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, dla których zapotrzebowanie na środki przekracza wysokość limitów środków określoną w załączniku nr 1 do rozporządzenia, rozpatruje się według kolejności ich złożenia, zgodnie z trybem określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach tego działania.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wnioski o przyznanie pomocy finansowej uznaje się za złożone w pierwszym dniu nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach tego działania.

§ 8. Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania wymienionego w § 1 pkt 1 lit. b tiret drugie zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitów środków określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia, odmawia się przyznania pomocy finansowej.

§ 8a. 1. Wnioskodawców, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w § 1 pkt 1 lit. b tiret czwarte i piąte zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające, w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, wysokość limitów środków określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia, niezwłocznie informuje się, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy z podaniem jej przyczyn.

2. Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania wymienionego w § 1 pkt 1 lit. b tiret szóste zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające, w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, wysokość limitów środków określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia, odmawia się przyznania pomocy.

§ 8b. 1. Wnioskodawcom, których wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działań wymienionych w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające wysokość limitów środków określoną w § 4 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia, niezwłocznie doręcza się taką informację zawierającą ponadto pouczenie o sposobie postępowania z tymi wnioskami.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się zgodnie z trybem określonym w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c.

3. Jeżeli warunki przyznania pomocy finansowej są spełnione, operacje objęte wnioskami, o których mowa w ust. 1, umieszcza się na liście w kolejności, zgodnie z którą przysługuje pomoc finansowa, określonej w przepisach w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c.

4. Jeżeli do dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy nie zostały wyczerpane wszystkie środki dostępne w ramach limitów środków określonych w § 4 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia, wnioskodawcom, których operacje zostały umieszczone na liście określonej w ust. 3, przyznaje się pomoc finansową w ramach poszczególnych działań wymienionych w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c do wysokości tych limitów.

5. Pomoc finansowa przysługuje w kolejności, w jakiej operacje zostały umieszczone na liście określonej w ust. 3. 

6. Wnioskodawców, których operacje zostały umieszczone na liście określonej w ust. 3, a których wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach poszczególnych działań wymienionych w § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c zawierają zapotrzebowanie na środki przekraczające, w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, wysokość limitów środków określoną w § 4 oraz w załączniku nr 2 do rozporządzenia, niezwłocznie informuje się, w formie pisemnej, o odmowie przyznania pomocy z podaniem jej przyczyn.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2007 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 201, poz. 1460).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 lutego 2008 r. (poz. 199)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).