ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

Na podstawie art. 73 ust. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się:

1)   wzory świadectw oceny materiału siewnego:

a)   świadectw oceny polowej,

b)   świadectwa oceny laboratoryjnej,

c)   świadectwa oceny weryfikacyjnej,

d)   świadectwa oceny cech zewnętrznych

— stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2)   wzory informacji o dyskwalifikacji materiału siewnego w poszczególnych ocenach, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3)   wzór informacji o wynikach badania, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 2) . 3)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 grudnia 2013 r.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego (Dz. U. Nr 69, poz. 461), które na podstawie art. 139 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512) utraciło moc w zakresie:

1)   § 1:

a)  pkt 1 — w zakresie wzorów świadectw oceny materiału siewnego,

b)  pkt 2 i 4,

2)   załącznika nr 1 do rozporządzenia, z wyłączeniem wzoru świadectwa mieszanki nasiennej,

3)   załączników nr 2 i 4 do rozporządzenia

— z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

4) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego (Dz. U. poz. 1650), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

5) Ze zmianami wprowadzonymi przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 4.