ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wniosek o wpis odmiany do krajowego rejestru składa się w terminie:

1)   w przypadku roślin rolniczych:

a)   ozimych:

—  rzepaku lub wyki kosmatej — od dnia 1 sierpnia do dnia 10 sierpnia,

— jęczmienia lub owsa — od dnia 1 sierpnia do dnia 20 sierpnia,

— pozostałych — od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia,

b)   zbożowych jarych, z wyłączeniem kukurydzy — od dnia 1 października do dnia 30 listopada,

c)   pastewnych lub ziemniaka — od dnia 16 października do dnia 15 grudnia,

d)   pozostałych — od dnia 21 października do dnia 20 grudnia;

2)   w przypadku roślin warzywnych:

a)   odmian zimujących cebuli — od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca,

b)   czosnku (formy ozime) lub sałaty do uprawy pod osłonami — od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia,

c)   uprawianych pod osłonami — od dnia 1 października do dnia 30 listopada,

d)   uprawianych w gruncie — od dnia 21 września do dnia 20 grudnia;

3)   w przypadku roślin sadowniczych — od dnia 21 października do dnia 20 grudnia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2014 r. 2)


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)    Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru, wzoru wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru oraz wzoru kwestionariusza technicznego (Dz. U. Nr 103, poz. 1092), które na podstawie art. 139 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2013 r. poz. 865) traci moc z dniem wejścia w życie mniejszego rozporządzenia.