ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych

Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   sposób pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych, zwanych dalej „badaniami”;

2)   wzór protokołu pobrania próbek środków ochrony roślin;

3)   sposób zabezpieczenia próbek środków ochrony roślin;

4)   sposób postępowania z próbkami środków ochrony roślin pobranymi do badań oraz pozostałościami po tych próbkach.

§ 2. 1. W przypadku środków ochrony roślin w opakowaniach:

1)   nie większych niż 500 ml lub 500 g, próbki pobierane do badań stanowią oryginalnie zamknięte opakowania jednostkowe środka ochrony roślin, w których jest on wprowadzany do obrotu, przy czym w przypadku środka ochrony roślin:

a)   w postaci płynnej — łączna objętość próbki nie przekracza 500 ml,

b)   w postaci stałej — łączna masa próbki nie przekracza 500 g;

2)   większych niż 500 ml lub 500 g i nie większych niż 5 l lub 5 kg, próbkę pobraną do badań stanowi oryginalnie zamknięte opakowanie, w którym ten środek ochrony roślin jest wprowadzany do obrotu;

3)   większych niż 5 l lub 5 kg — z opakowania pobiera się próbkę co najmniej o:

a)   objętości 500 ml środka ochrony roślin — w przypadku środka ochrony roślin w postaci płynnej lub

b)   masie 500 g środka ochrony roślin — w przypadku środka ochrony roślin w postaci stałej.

2. W przypadku środków ochrony roślin w postaci gazowej, w tym aerozoli, próbkę pobraną do badań stanowi oryginalnie zamknięte opakowanie, w którym ten środek ochrony roślin jest wprowadzany do obrotu.

§ 3. 1. W przypadku próbki, o której mowa w § 2 ust. 1:

1)   pkt 1 i pkt 2, oryginalne opakowanie, w którym środek ochrony roślin jest wprowadzany do obrotu, plombuje się i oznakowuje w miejscu pobrania próbki;

2)   pkt 3, próbkę niezwłocznie po pobraniu umieszcza się w czystym, wykonanym z chemicznie obojętnych materiałów opakowaniu, w szczególności z polietylenu o dużej gęstości, chroniącym próbkę przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem, uszkodzeniem lub ubytkiem; opakowanie plombuje się i oznakowuje.

2. W oznakowaniu, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się następujące informacje:

1)   nazwę środka ochrony roślin;

2)   numer partii środka ochrony roślin;

3)   numer protokołu pobrania próbki środka ochrony roślin;

4)   numer próbki.

3. Opakowanie środka ochrony roślin, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, z którego została pobrana próbka, niezwłocznie po pobraniu próbki:

1)   zabezpiecza się przed rozlaniem lub rozsypaniem;

2)   plombuje się i zaopatruje w informację o pobraniu próbki.

4. Pobrane próbki przechowuje się zgodnie z warunkami wskazanymi w etykiecie środka ochrony roślin i transportuje w sposób i w warunkach zabezpieczających te próbki przed zmianą ich jakości i właściwości.

§ 4. 1. Pobranie próbki środka ochrony roślin potwierdza się w protokole pobrania próbki, zwanym dalej „protokołem”, którego wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia.

2. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których:

1)   jeden pozostawia się podmiotowi kontrolowanemu lub osobie przez niego upoważnionej;

2)   drugi pozostawia się w aktach sprawy;

3)   trzeci przekazuje się laboratorium wykonującemu badania wraz z pobraną próbką środka ochrony roślin.

§ 5. 1. Inspektor ochrony roślin i nasiennictwa właściwy ze względu na miejsce pobrania próbek do badań zapewnia niezwłoczne dostarczenie próbki środka ochrony roślin pobranej do badań do laboratorium wykonującego badania bezpośrednio albo za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) przesyłką rejestrowaną, nadaną w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór tej przesyłki.

2. Próbkę, o której mowa w ust. 1, dostarcza się do laboratorium wykonującego badania z zachowaniem warunków uniemożliwiających zmianę jakości i właściwości pobranej próbki oraz w sposób uniemożliwiający zamianę tej próbki i zabezpieczający ją przed wpływem czynników zewnętrznych.

§ 6. 1. Laboratorium wykonujące badania pobranych próbek środków ochrony roślin potwierdza przyjęcie próbki do badań albo stwierdza nieprzydatność próbki do badań przez dokonanie adnotacji w protokole, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3.

2. Adnotacja, o której mowa w ust. 1, zawiera ocenę przydatności próbki do badań oraz ocenę stanu opakowania próbki, dokonaną na podstawie:

1)   informacji zawartych w protokole;

2)   oględzin próbki dostarczonej do badań.

3. Laboratorium, o którym mowa w ust. 1, stwierdza nieprzydatność pobranej próbki środka ochrony roślin do badań jeżeli:

1)   została ona dostarczona do tego laboratorium:

a)   w stanie, który uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie badań,

b)   w sposób, który nie zabezpieczał jej przed wpływem czynników zewnętrznych, mogących mieć wpływ na wyniki badań;

2)   opakowanie, w którym została ona dostarczona do tego laboratorium:

a)   zostało naruszone w taki sposób, że umożliwiało zamianę tej próbki,

b)   nie zostało zaplombowane i oznakowane w sposób określony w § 3 ust. 2.

4. W przypadku próbki środka ochrony roślin przekazanej do badań za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe, dowód odebrania próbki przez laboratorium stanowi dokument potwierdzający odbiór przesyłki rejestrowanej dostarczony nadawcy przez operatora pocztowego.

5. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności pobranych próbek środków ochrony roślin do badań, laboratorium wykonujące badania informuje o tym niezwłocznie inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego ze względu na miejsce pobrania próbek, wskazując przyczyny stwierdzenia nieprzydatności tych próbek.

6. Po przeprowadzeniu badań pobranych próbek środków ochrony roślin laboratorium wykonujące badania w sprawozdaniu z tych badań zamieszcza informacje dotyczące badanej próbki, zastosowanych metod badawczych oraz wyników badań.

§ 7. 1. Po przeprowadzeniu badań laboratorium, o którym mowa w § 6 ust. 1, przechowuje część pobranej próbki środków ochrony roślin umożliwiającą powtórzenie tych badań przez okres 12 miesięcy od zakończenia tych badań.

2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, laboratorium, o którym mowa w § 6 ust. 1, unieszkodliwia próbkę środków ochrony roślin lub jej pozostałości zgodnie z przepisami o odpadach, po uprzednim poinformowaniu inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, który przekazał tę próbkę do laboratorium, z wyłączeniem przypadku, gdy próbka lub jej pozostałość stanowią lub mają stanowić dowód rzeczowy w postępowaniu karnym albo w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. W takim przypadku o przeznaczeniu i okresie przechowywania decyduje organ, który prowadzi postępowanie.

3. Organ, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie informuje laboratorium wykonujące badania pobranych próbek środków ochrony roślin o prowadzonym postępowaniu karnym albo postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2)    Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 1512 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 455.