ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie pobierania próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań na obecność pozostałości środków ochrony roślin 2)

Na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)   sposób pobierania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin, zwanych dalej „badaniami”;

2)   wzór protokołu pobrania próbek do badań;

3)   sposób zabezpieczenia próbek pobranych do badań;

4)   sposób postępowania z próbkami pobranymi do badań oraz pozostałościami po tych próbkach.

§ 2. 1. Pobieranie próbek do badań obejmuje pobranie próbek roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, zwanych dalej „próbkami pierwotnymi”, z których wydziela się, po ich połączeniu i dokładnym wymieszaniu, próbkę, na której będą przeprowadzane badania, zwaną dalej „próbką laboratoryjną”.

2. Próbki pierwotne powinny być takiej samej lub, jeżeli nie jest to możliwe, podobnej wielkości, tak aby zapewnić reprezentatywność próbki laboratoryjnej dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, z których jest pobierana próbka.

3. Sposób pobierania próbek pierwotnych do badań określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Minimalne wielkości próbek laboratoryjnych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

5. Jeżeli nie jest możliwe przygotowanie próbki laboratoryjnej o wielkości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia, dopuszcza się przygotowanie próbki laboratoryjnej o wielkości mniejszej, jeżeli nie będzie to miało wpływu na wyniki badania, a wielkość próbki laboratoryjnej została uzgodniona z laboratorium wykonującym badanie.

§ 3. 1. Z pobrania próbek laboratoryjnych do badań sporządza się protokół, który pozostawia się posiadaczowi roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, z których pobierana jest próbka, albo osobie przez niego upoważnionej.

2. Kopię protokołu, o którym mowa w ust. 1:

1)   pozostawia się w aktach sprawy;

2)   przekazuje się, wraz z pobranymi próbkami, do laboratorium wykonującego badanie.

3. Wzór protokołu pobrania próbek laboratoryjnych roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do badań określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 4. Próbki laboratoryjne, niezwłocznie po ich pobraniu, umieszcza się w czystym, wykonanym z obojętnych materiałów opakowaniu, które zabezpiecza próbki przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i ubytkiem.

§ 5. 1. Opakowanie, o którym mowa w § 4, plombuje się z użyciem plomby zawierającej indywidualny niepowtarzalny numer.

2. Na opakowaniu umieszcza się numer protokołu, o którym mowa w § 3 ust. 1; kopię protokołu dołącza się do opakowania.

§ 6. 1. Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa zapewnia dostarczenie próbki laboratoryjnej do laboratorium wykonującego badanie:

1)   niezwłocznie;

2)   bezpośrednio albo za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) przesyłką rejestrowaną, nadaną w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór tej przesyłki;

3)   z zachowaniem warunków uniemożliwiających:

a)   zmianę jakości pobranej próbki,

b)   zamianę próbki;

4)   w sposób zabezpieczający próbkę przed wpływem czynników zewnętrznych.

2. Próbki laboratoryjne owoców i warzyw liściastych, jeżeli jest to konieczne dla zachowania właściwości pobranej próbki, schładza się do temperatury uniemożliwiającej zmianę tych właściwości.

§ 7. 1. Laboratorium wykonujące badanie potwierdza przyjęcie próbki laboratoryjnej do badań albo stwierdza nieprzydatność tej próbki do badań przez dokonanie odpowiedniej adnotacji na kopii protokołu pobrania próbek, którą pozostawia się w tym laboratorium.

2. Adnotacja, o której mowa w ust. 1, zawiera ocenę przydatności próbki laboratoryjnej do badań oraz ocenę stanu opakowania tej próbki, dokonane na podstawie:

1)   informacji zawartych w protokole, o którym mowa w § 3 ust. 1;

2)   oględzin próbki dostarczonej do badań.

3. Laboratorium wykonujące badanie stwierdza nieprzydatność próbki laboratoryjnej do badań, jeżeli:

1)   została ona dostarczona do tego laboratorium:

a)   w stanie, który uniemożliwia prawidłowe przeprowadzenie badań

b)   w sposób, który nie zabezpieczał jej przed wpływem czynników zewnętrznych, mogących mieć wpływ na wyniki badań;

2)   opakowanie, w którym została ona dostarczona do tego laboratorium:

a)   nie zostało zaplombowane albo plomba została zdjęta albo naruszona,

b)   zostało naruszone w sposób umożliwiający zamianę próbki;

3)   została ona przygotowana w wielkości mniejszej niż określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia, bez uzgodnienia z tym laboratorium.

4. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności próbki laboratoryjnej do badań laboratorium wykonujące badanie informuje niezwłocznie właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o przyczynach nieprzydatności próbki laboratoryjnej do badań.

§ 8. 1. Pozostałości próbek pierwotnych po wydzieleniu próbki laboratoryjnej zwraca się posiadaczowi roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, z których ta próbka została pobrana, albo osobie przez niego upoważnionej.

2. Po przeprowadzeniu badań część próbki laboratoryjnej umożliwiającą powtórzenie tych badań przechowuje się w laboratorium wykonującym badanie, przez okres 2 miesięcy od dnia zakończenia tych badań.

3. Próbki laboratoryjne, w przypadku których stwierdzono ich nieprzydatność do badań oraz pozostałości próbek laboratoryjnych po przeprowadzeniu badań unieszkodliwia się zgodnie z przepisami o odpadach.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. (poz. 1549)

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Mnistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Rozporządzenie wdraża częściowo postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 20, poz. 106, Nr 31, poz. 206 i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 54, poz. 278, Nr 63, poz. 322, Nr 106, poz. 622 i Nr 171, poz. 1016, z 2012 r. poz. 1512 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 455.