ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 109, poz. 750) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 w ust. 1:

a) w pkt 2 uchyla się lit. b,

b) uchyla się pkt 3;

2) w § 21 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej Agencji, nie rzadziej niż co 14 dni, informacje o liczbie złożonych wniosków o przyznanie renty strukturalnej.

4. Termin składania wniosków o przyznanie renty strukturalnej w danym roku upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu podania do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informacji, że liczba 7 200 złożonych wniosków o przyznanie renty strukturalnej została przekroczona o 5 %.”;

3) uchyla się § 24.

§ 2. 1. Do wniosków o przyznanie renty strukturalnej złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Jeżeli we wnioskach o przyznanie renty strukturalnej złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostało wskazane, że gospodarstwo rolne lub użytki rolne wchodzące w jego skład zostaną przekazane na cele określone w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wzywa producenta rolnego do dokonania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, zmiany wniosku o przyznanie renty strukturalnej w tym zakresie, zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 131, poz. 915 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 244).