ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do wywozu towarów rolno-spożywczych w ramach pozawspólnotowych akcji humanitarnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963) zarządza się, co następuje:

§ 1. Podmiotami uprawnionymi do wywozu do krajów trzecich towarów rolno-spożywczych, w ramach pozawspólnotowych akcji humanitarnych, bez konieczności złożenia zabezpieczenia wynikającego z przepisów prawa wspólnotowego są:

1) Caritas Polska;

2) Polska Akcja Humanitarna;

3) Polski Czerwony Krzyż.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).