ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach dziaiania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013

Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) osobą fizyczną, która:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną dalej „LSR”, lub wykonuje działalność gospodarczą na tym obszarze albo”;

2) w § 3 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) będzie realizowany w nie więcej niż dwóch etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, na podstawie której jest przyznawana pomoc na małe projekty, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r., przy czym płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy.”;

3) w § 8 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;”;

4) § 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„§ 9. 1. LGD dokonuje wyboru małych projektów zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005:

1) spośród małych projektów, które:

a) są zgodne z LSR,

b) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w informacji, o której mowa w § 6 ust. 1;

2) na podstawie kryteriów wyboru małych projektów;

3) do wysokości limitu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 6.

2. W roku, w którym po raz ostatni zostanie podana do publicznej wiadomości informacja o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty, LGD wybiera małe projekty do wysokości 120 % limitu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 6.

§ 10. 1. Niezwłocznie po dokonaniu oceny małych projektów pod względem zgodności z LSR oraz spełniania kryteriów wyboru małych projektów, lecz nie później niż w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty, LGD sporządza listę ocenionych małych projektów, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach tej oceny, i przekazuje ją wnioskodawcom, informując ich na piśmie o:

1) zgodności małego projektu z LSR albo jego niezgodności z LSR — wskazując przyczyny niezgodności;

2) liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych małych projektów;

3) możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w LSR.

2. W terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty, LGD sporządza listy:

1) małych projektów, które zostały wybrane, ustalając ich kolejność według liczby uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru małych projektów,

2) małych projektów, które nie zostały wybrane

—  uwzględniając wyniki oceny małych projektów dokonanej na skutek złożonych odwołań, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

3. Listy, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają dane umożliwiające identyfikację małego projektu, a lista, o której mowa w ust. 1, oraz lista, o której mowa w ust. 2 pkt 1, dotycząca roku określonego w § 9 ust. 2, zawierają dodatkowo wskazanie małych projektów, które mieszczą się w ramach limitu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 6.”;

5) po § 10 dodaje się § 10a—10c w brzmieniu:

„§ 10a. LGD przekazuje właściwemu organowi samorządu województwa listy, o których mowa w § 10 ust. 2, oraz uchwały właściwego organu LGD w sprawie wyboru małych projektów wraz ze wszystkimi złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy na małe projekty, w terminie określonym w tym przepisie.

§ 10b. LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o:

1) wybraniu małego projektu albo jego niewybraniu, wskazując przyczyny niewybrania,

2) liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny małych projektów pod względem spełniania kryteriów wyboru małych projektów lub miejscu na liście małych projektów, które zostały wybrane

— w terminie określonym w § 10 ust. 2, z tym że w roku określonym w § 9 ust. 2, informując wnioskodawcę o wybraniu małego projektu, wskazuje się również, czy projekt ten mieści się w ramach limitu, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 6.

§ 10c. Samorząd województwa może wzywać LGD do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia list, o których mowa w § 10 ust. 2, lub przekazania brakujących uchwał, o których mowa w § 10a, lub złożonych wniosków o przyznanie pomocy na małe projekty, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej przyznania pomocy na mały projekt.”;

6) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pomoc na małe projekty przysługuje według kolejności na liście, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1.”;

7) w § 34:

a) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) wnioski o przyznanie pomocy składa się do właściwego podmiotu wdrażającego za pośrednictwem LGD wdrażającej LSR, w ramach której ma być realizowana operacja; przepisy § 7, § 8 ust. 2 i 3 oraz § 11 ust. 1 stosuje się odpowiednio;

3) LGD:

a) dokonuje wyboru operacji zgodnie z § 9 i 10,

b) przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu listy operacji, które zostały wybrane, i operacji, które nie zostały wybrane, oraz uchwały właściwego organu LGD w sprawie wyboru operacji wraz ze złożonymi wnioskami o przyznanie pomocy, w terminie określonym w § 10 ust. 2,

c) informuje na piśmie wnioskodawcę o:

— wybraniu operacji albo niewybraniu operacji, wskazując przyczyny niewybrania, z tym że w roku określonym w § 9 ust. 2, informując wnioskodawcę o wybraniu operacji, wskazuje się również, czy operacja ta mieści się w ramach limitu określonego w informacji, o której mowa w pkt 1,

— liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru operacji lub miejscu na liście operacji, które zostały wybrane,

— możliwości złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio do podmiotu wdrażającego — w przypadku wnioskodawcy, którego operacja nie została wybrana

— w terminie określonym w § 10 ust. 2;”,

b) dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) właściwy podmiot wdrażający może wzywać LGD do złożenia wyjaśnień, uzupełnienia list lub przekazania brakujących uchwał, o których mowa w pkt 3 lit. b, lub wniosków o przyznanie pomocy, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej przyznania pomocy;

7) pomoc jest przyznawana, jeżeli zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych, wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.”;

8) w załączniku nr 1 do rozporządzenia pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, z wyłączeniem działalności rolniczej.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4–7, które wchodzą w życie z dniem 31 maja 2009 r.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 1349 i Nr 237, poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 20, poz. 105.